Τέλος το waiver από Ντράγκι

Και επισήμως δόθηκε τελος απο την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο waiver, δηλαδή τον μηχανισμό που επέτρεπε στο ευρωσύστημα να χρησιμοποιεί τα ελληνικά ομόλογα για δανεισμό. Η απόφαση θα ισχύσει από την 21η Αυγούστου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση, δεδομένης της λήξης του ελληνικού προγράμματος «το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι από τις 21 Αυγούστου 2018 θα πρέπει στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται η Ελλάδα να εφαρμόζονται τα ενιαία κριτήρια και τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ότι τα εν λόγω χρεόγραφα θα υπόκεινται στις στις ενιαίες περικοπές αποτίμησης που καθορίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας».

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα από τους εν λόγω τίτλους μπορεί να αντλήσει 3,5 δισ. ευρώ.

Ακόμη, τονίζεται «από τις 21 Αυγούστου 2018 η Ελληνική Δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που τελεί υπό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, θα παύσουν να πληρούνται από την εν λόγω ημερομηνία οι όροι για την προσωρινή αναστολή των ελάχιστων ορίων πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος όσον αφορά εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία».

Oυσιαστικά με αυτό το βήμα παίρνει τέλος η (ας την πουμε) φθηνή ρευστότητα για τις ελληνικές τράπεζες. Η άρση του waiver είναι απόρροια της λήξης του προγράμματος προσαρμογής για την Ελλάδα, στις 20 Αυγούστου.

Με την άρση του waiver, οι ελληνικοί τίτλοι που έχουν κατατεθεί ως ενέχυρα στην ΕΚΤ από τις ελληνικές τράπεζες θα επιστραφούν σε αυτές. Οι ίδιοι τίτλοι θα χρησιμοποιηθούν εφεξής για την άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά με υψηλότερο επιτόκιο, αναλόγως της συμφωνίας repos που θα κάνει η κάθε τράπεζα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πώς η διατραπεζική αγορά θα απορροφήσει αυτούς τους τίτλους, πράγμα που αν γίνει εύκολα και με ευνοϊκούς όρους θα ερμηνευθεί ως ψήφος εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες και στις προοπτικές της ελληνικής Οικονομίας.

Το ποσό των ενεχύρων που θα απελευθερωθούν (θα επιστρέψουν στις τράπεζες τίτλοι μη επενδυτικής βαθμίδας που κατά παρέκκλιση γίνονταν αποδεκτοί από την ΕΚΤ για τη χορήγηση ρευστότητας) αντιστοιχεί σε χορηγούμενη ρευστότητα 3,5 δισ. ευρώ. Η ονομαστική αξία των τίτλων, ωστόσο, είναι μεγαλύτερη (λόγω του ότι η ΕΚΤ τους έκανε αποδεκτούς ως ενέχυρα, αλλά με μεγάλο κούρεμα), πράγμα που σημαίνει ότι με τους ίδιους τίτλους, οι τράπεζες θα μπορούν να αντλήσουν υψηλότερη ρευστότητα από την αγορά. Αυτό, βεβαίως, εφόσον οι αγορές δεν μας γυρίσουν την πλατη.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here