Απάνθρωπη σύλληψη αλλοδαπού ασθενή στο Ασκληπιείο Βούλας

ΦΩΤΟ: ΕUROKINISSI

Ενα απαράδεκτο, απάνθρωπο περιστατικό σύλληψης αλλοδαπού νοσηλευόμενου στο Ασκληπείο Βούλας, επειδή δεν είχε χρήματα να πληρώσει, καταγγέλλει το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο. Τελικά ο 26χρονος Πακιστανός αφέθηκε ελεύθερος, μετά από παρεμβάσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διοίκηση του νοσοκομείου. Ωστόσο, η σκληρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, επειδή δεν χρήματα, παραμένει. Καλείται η ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αντιμετωπίσει με μέτρα και τις περιπτώσεις αυτές.

Η καταγγελία

Καταγγέλλουμε την σύλληψη από την αστυνομία και την κράτησή του, στο Τμήμα Αλλοδαπών της Πέτρου Ράλλη, του ασθενή Imran Muhammad, 26 ετών από το Πακιστάν, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο μας από τις 23/10 μέχρι τις 31/10/2016.

Η αστυ­νο­μία ει­δο­ποι­ή­θη­κε από το Νο­σο­κο­μείο,  επει­δή ο ασθε­νής δεν είχε να πλη­ρώ­σει. Προ­φα­νώς, αμ­φό­τε­ροι πα­ρα­νό­μη­σαν.

Πρό­κει­ται για μια απα­ρά­δε­κτη, ανή­θι­κη και ρα­τσι­στι­κή  ενέρ­γεια απέ­να­ντι σε ένα νέο άν­θρω­πο που πά­σχει από σο­βα­ρό νό­ση­μα απει­λη­τι­κό για την ζωή του, αλλά και για μια πρό­δη­λα πα­ρά­νο­μη  πράξη, καθώς οι πά­σχο­ντες από σο­βα­ρά νο­σή­μα­τα δι­καιού­νται δω­ρε­άν νο­ση­λεί­ας, ανε­ξάρ­τη­τα αν έχουν νο­μι­μο­ποι­η­τι­κά έγ­γρα­φα ή όχι.

Επι­πλέ­ον ο ασθε­νής, είχε μαζί του έγ­γρα­φο από τον Διε­θνή Ορ­γα­νι­σμό Με­τα­νά­στευ­σης  και ει­σι­τή­ρια για  την επι­στρο­φή του στο Πα­κι­στάν στις 27/10, ημε­ρο­μη­νία που θα με­τα­φε­ρό­ταν αρ­γό­τε­ρα λόγω της νο­ση­λεί­ας του.

Μετά από την πα­ρέμ­βα­ση των Θε­ρά­πο­ντων Ια­τρών, που πί­ε­σαν την Διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου να πα­ρέμ­βει στο Αλ­λο­δα­πών, την πα­ρέμ­βα­ση από την ΟΕΝΓΕ (Ομο­σπον­δία των Νο­σο­κο­μεια­κών Για­τρών), την Κί­νη­ση Απε­λά­στε τον Ρα­τσι­σμό και το Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα, το Αλ­λο­δα­πών μας πλη­ρο­φό­ρη­σε ότι ο Muhammad Imran θα αφε­θεί ελεύ­θε­ρος.

Επει­δή τέ­τοιες συ­μπε­ρι­φο­ρές, ενά­ντια στους πιο αδύ­να­μους συ­μπο­λί­τες μας (σή­με­ρα ήταν πρό­σφυ­γας, χθες ήταν ανα­σφά­λι­στος ή φτω­χός), δεν είναι η πρώτη φορά που μας κα­ταγ­γέ­λο­νται…

Επει­δή γύρω μας η φτώ­χεια κι η απελ­πι­σία με­γα­λώ­νουν, την ώρα που οι φτω­χοί και οι απελ­πι­σμέ­νοι αρ­ρω­σταί­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρο και χτυ­πούν την πόρτα του Δη­μό­σιου Νο­σο­κο­μεί­ου…

Επει­δή η προ­στα­σία της Δη­μό­σιας Υγεί­ας δεν εξυ­πη­ρε­τεί­ται με τη δη­μιουρ­γία κλί­μα­τος φόβου ανά­με­σα στους πιο κα­τα­τρεγ­μέ­νους…

Απαι­τού­με από τη Διοί­κη­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου να ενη­με­ρώ­σει πλή­ρως όλους τους εμπλε­κό­με­νους στη νο­ση­λεία των ασθε­νών μας συ­να­δέλ­φους, για τα δι­καιώ­μα­τα των ασθε­νών, ιδιαί­τε­ρα των πιο ευά­λω­των ομά­δων – θα έπρε­πε να το έχει κάνει ΧΘΕΣ.

Η πο­λι­τι­κή ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, αλλά και του Υπ. Δη­μό­σιας Τάξης, η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ, φέ­ρουν  με­γά­λη  ευ­θύ­νη, αφού δεν έχουν άρει πλή­ρως για όλους και όλες τα εμπό­δια στην ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υγεί­ας, δί­νο­ντας έτσι το άλ­λο­θι σε συ­μπε­ρι­φο­ρές σα­δι­στι­κές και απάν­θρω­πες.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here