Π. Σκουρλέτης: Διάλογος με την Ελ. Χρυσός μόνο αν αρθεί η διαθεσιμότητα των εργαζομένων

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI(Γ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)

Έτοιμος να προσέλθει σε διάλογο με την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, δηλώνει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π. Σκουρλέτης, αλλά υπό τον όρο η εταιρεία να άρει το καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο έχουν ενταχθεί οι εργαζόμενοι της και να συμμορφωθεί «με τις συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της”.

Οπως σημειώνει σε επιστολή του προς την εταιρεία: «Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποδέχεται το αίτημά σας για καλόπιστο και ουσιαστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση της άμεσης συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τις εν γένει συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της ως προς τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις ανακληθείσες εγκριτικές αποφάσεις και άδειες και της άρσης, προς τούτο, του καθεστώτος διαθεσιμότητας που έχετε επιβάλει στους εργαζομένους σας”.

Ολόκληρη η επιστολή του ΥΠΑΠΕΝ

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. Α2395/21-8-2015 έγγραφό σας προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος, επικαλούμενοι την απόφασή μας περί ανάκλησης των αποφάσεων εγκρίσεως τεχνικών μελετών και λοιπών αδειών, που αφορούν συγκεκριμένα τα υποέργα Σκουριών και (εν μέρει) Ολυμπιάδας και το σχετικό έγγραφο της ΕΜΒΕ, ανακοινώνετε την απόφασή σας να αναστείλετε το σύνολο των εργασιών σας σε όλες τις Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας και να θέσετε σε διαθεσιμότητα το σύνολο του προσωπικού σας, πλην του απολύτως απαραίτητου προσωπικού ασφαλείας, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Με το υπ’ αριθ.  ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180203/2491 έγγραφο που σας κοινοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, σας κατέστη ήδη σαφές το πλαίσιο των υποχρεώσεών σας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει του Μεταλλευτικού Κώδικα και της υπ’ αριθ. 22138/2003 Σύμβασης, τόσο ως προς τα συγκεκριμένα υποέργα όσο και ως προς το σύνολο των εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Μέσα από δημόσιες ανακοινώσεις σας και τοποθετήσεις των εκπροσώπων σας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο -και ενώ εξακολουθείτε να αναφέρεστε στην απόφασή σας να αναστείλετε τη συνολική δραστηριότητά σας στο πλαίσιο του έργου «Μεταλλευτικές – Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» και να θέσετε σε διαθεσιμότητα το προσωπικό που απασχολείται στο σύνολο των εγκαταστάσεων του έργου-, εκφράζετε την πρόθεσή σας να συμμετάσχετε σε μία «διαδικασία συνεννόησης» και υποβάλλετε το αίτημα «για έναν διάλογο, που θα βοηθήσει στο να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση για ανεμπόδιστη συνέχιση του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας». Σε απάντηση του αιτήματός σας αυτού, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα εξής:

  1. Το Ελληνικό Δημόσιο προέβη στη σύναψη της υπ’ αριθ. 22.130/2003 Σύμβασης με την εταιρεία σας, αποβλέποντας, μεταξύ άλλων, αφενός στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιβαλλοντικών κινδύνων συνδεόμενων με τη μη λειτουργία και συντήρηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας και αφετέρου στην επιδίωξη σκοπών ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενων με την ανάπτυξη των Μεταλλείων, καθώς και την κατασκευή – λειτουργία Εργοστασίου Μεταλλουργίας Χρυσού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία σας ανέλαβε την υποχρέωση να εκπονήσει και υπέβαλε αρμοδίως σχετικό Επενδυτικό Σχέδιο, το οποίο, από της εγκρίσεώς του, αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 της Σύμβασης, αναπόσπαστο μέρος αυτής, που δεσμεύει αμφότερα τα μέρη.  Μεταξύ των κεντρικών στρατηγικών επιλογών του ως άνω Επενδυτικού Σχεδίου ήταν, όπως γνωρίζετε, η επιλογή της μεθόδου της ακαριαίας τήξης (Flash Smelting), η οποία προκρίθηκε με δεδομένη την αναγνώριση της στρατηγικής παραγωγής καθαρών μετάλλων ως εθνικής επιδίωξης και ύστερα από την παράθεση των πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης μεθόδου, με βάση τη συμβατότητά της με τα τεχνικά, κοινωνικά, γεωγραφικά, μορφολογικά και αναπτυξιακά δεδομένα της συγκεκριμένης περιοχής και, κυρίως, στη βάση της υπόθεσης ότι η συγκεκριμένη μέθοδος εγγυάται με τον πληρέστερο και πλέον ασφαλή τρόπο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας της ευρύτερης περιοχής.
  2. Όπως με επάρκεια και πληρότητα προκύπτει από την αιτιολογία της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/1854/19-8-2015 απόφασής μας, η ανάκληση των αποφάσεων έγκρισης των Τεχνικών Μελετών των υποέργων Σκουριών και (εν μέρει) Ολυμπιάδας αποτέλεσε, ενόψει ακριβώς και της κεντρικής σημασίας που επέχει, βάσει των ανωτέρω, η επιλογή της μεθόδου μεταλλουργίας για τη λυσιτελή επιδίωξη των ως άνω συμβατικών σκοπών και την προαγωγή του δημοσίου συμφέροντος, την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια της Διοίκησης, ύστερα από τη μη εκπλήρωση εκ  μέρους της εταιρείας σας –παρά τις επανειλημμένες σχετικές υπομνήσεις- των ρητών και μη επιδεχόμενων διαφορετικής ερμηνείας όρων, περί πραγματοποίησης επιτόπιων ημιβιομηχανικών δοκιμών (η αναγκαιότητα των οποίων προέκυπτε από πληθώρα στοιχείων του σχετικού φακέλου), που θα αποδεικνύουν την εφαρμοσιμότητα και την προσφορότητα της μεθόδου ακαριαίας τήξης στη βάση όλων των ανωτέρω κριτηρίων που προέκριναν την επιλογή της ως μεθόδου μεταλλουργίας.
  3. Οι ανωτέρω νόμιμες και αυτονόητες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος ενέργειες, δεν υποδηλώνουν ούτε μπορούν να εκλαμβάνονται από οποιονδήποτε ως εκδήλωση μίας εκ προοιμίου αρνητικής τοποθέτησης της Διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου ειδικότερα, ως προς την προοπτική υλοποίησης του συνολικού έργου και την, επ’ ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος, αξιοποίηση του μεταλλευτικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής της Κασσάνδρας. Απεναντίας, ακριβώς επειδή το Ελληνικό Δημόσιο, εκπληρώνει με συνέπεια τις συμβατικές του δεσμεύσεις (αλλά, ασφαλώς και το θεσμικό του ρόλο ως εγγυητή της απόλυτης διασφάλισης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της προαγωγής του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος), εξαντλεί τα περιθώρια για καλόπιστη επίλυση του ζητήματος της απόδειξης της εφαρμοσιμότητας και της περιβαλλοντικής προσφορότητας της επιλεγείσας μεθόδου μεταλλουργίας, παρέχοντας στην εταιρεία σας (παρά το γεγονός ότι ουδεμία προς τούτο υποχρέωση υπείχε, ύστερα από τη διαπίστωση της παράβασης) τη δυνατότητα συμμόρφωσης, εντός ενός έτους, με την υποχρέωσή της για εκπλήρωση των σχετικών όρων των αποφάσεων έγκρισης των τεχνικών μελετών.
  4. Η υποχρέωση, συνεπώς, συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τους τεθέντες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος όρους περί λυσιτελούς απόδειξης της μεθόδου μεταλλουργίας, ούτε προσφέρεται ούτε μπορεί νομίμως να εκλαμβάνεται ως δικαιολογητικό έρεισμα για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών και νομίμων υποχρεώσεων σας ως προς τις λοιπές, μη επηρεαζόμενες από την ανακλητική μας απόφαση, εγκαταστάσεις και, βέβαια, ως προς τους εργαζομένους σας.

Κατόπιν των ανωτέρω, αφού σας επισημάνουμε ότι αυτονοήτως οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. είναι σε θέση να παράσχουν κάθε απαιτούμενη συνεργασία για τη διευθέτηση του κεντρικής σημασίας ζητήματος της μεθόδου μεταλλουργίας (κατά τρόπο, σε κάθε περίπτωση, που θα διασφαλίζει απολύτως την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και θα προάγει το γενικότερο δημόσιο συμφέρον), σας γνωρίζουμε ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αποδέχεται το αίτημά σας για καλόπιστο και ουσιαστικό διάλογο, υπό την προϋπόθεση της άμεσης συμμόρφωσης της εταιρείας σας με τις εν γένει συμβατικές και νόμιμες υποχρεώσεις της ως προς τις εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις ανακληθείσες εγκριτικές αποφάσεις και άδειες και της άρσης, προς τούτο, του καθεστώτος διαθεσιμότητας που έχετε επιβάλει στους εργαζομένους σας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here