Πρόστιμο στην Colgate (μετά από 13 χρόνια!!!!) επειδή επέβαλε να μην εισάγονται ανταγωνιστικά είδη

Πρόστιμο 9,4 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εταιρίες του ομίλου COLGATE – PALMOLIVE  για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην ελληνική αγορά και απαγόρευση εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια καθώς και για παροχή ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.

Επίσης επιβλήθηκε, συνολικό, πρόστιμο 1.017207 ευρώ για καταστρατήγηση του υγιούς ανταγωνισμού σε σούπερ μάρκετ επειδή είχαν ουσιαστικά συμφωνήσει να μην βάζουν ανταγωνιστικά είδη -διαφορετικά η Colgate τους έκοβε την έκπτωση στα προϊόντα της. Τα σούπερ μάρκτ στα οποία επισης επεβλήθη πρόστιμο είναι ταΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, (474.714 ευρώ), ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι&Σ ΑΕ (213.297 ευρώ), ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ ΑΕ, (183.330 ευρώ), ΠΕΝΤΕ ΑΕ, (143.922 ευρώ), και ΚΥΨΕΛΗ AΕ, ( 1.944 ευρώ).

Η απόφαση

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας για την συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρει τα εξής:

Η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφαση της έκρινε (ομοφώνως) ότι οι εταιρίες του ομίλου COLGATE – PALMOLIVE (COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) ABEΕ και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ) και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (κατά πλειοψηφία) υιοθέτησαν ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια, τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ).

Η αυτή παράβαση καταλογίστηκε (ομοφώνως) και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ ( ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., ΠΕΝΤΕ Α.Ε. και ΚΥΨΕΛΗ A.E).

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε (ομοφώνως) ότι οι ως άνω εταιρίες του ομίλου COLGATE – PALMOLIVE [COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) AΒEE και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ] και η μητρική εταιρία COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (κατά πλειοψηφία) καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην ελληνική αγορά αναφορικά με τα καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες (τζάμια), με τη θέσπιση και διατήρηση του συμβατικού όρου περιορισμού των παράλληλων εισαγωγών σε συμβάσεις με πελάτες τους στην εν λόγω σχετική αγορά καθαριστικών τζαμιών, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ).

Με βάσει τις παραδοχές αυτές η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο εις ολόκληρον και αλληλεγγύως στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E., COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ και COLGATE-PALMOLIVE COMPANY συνολικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά ευρώ (Euro 8.671.267) για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και επτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (Euro 747.518) για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τους στο συγκεκριμένο απορρυπαντικό κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977 (νυν 2 του ν. 3959/2011) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν 102 ΣΛΕΕ).

Επέβαλε, επίσης, πρόστιμο για την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) αυτοτελώς στις εταιρίες:

– ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., συνολικού ύψους τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (Euro 474.714).

– ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (Euro 213.297)

– ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., συνολικού ύψους εκατό ογδόντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ (Euro 183.330)

– ΠΕΝΤΕ Α.Ε., συνολικού ύψους εκατό σαράντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρώ (Euro 143.922), και
– ΚΥΨΕΛΗ A.E., συνολικού ύψους χιλίων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (Euro 1.944),

Τέλος, επέβαλε πρόστιμο αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στις εταιρίες COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E. και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΕΠΕ συνολικού ύψους τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (Euro 400.000) για τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/7, λόγω παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας

Το ιστορικό

Η υπόθεση COLGATE εξετάζεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από το έτος 2004!!!!  Εκδόθηκε εισήγηση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού το 2009, με βαριές κατηγορίες, και ξεκίνησε η διαδικασία εξέτασης με κατηγορούμενη την πολυεθνική και αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Στη συζήτηση της 11/6/2009 παρίσταντο οι εταιρείες: α) η COLGATE-PALMOLIVE A.B.E.E, β) η COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, γ) η «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, δ) η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, ε) η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., στ) ο Όμιλος Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ και ζ) η ΜΑKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. Ξεκίνησε η διαδικασία και συνεχίστηκε στις 25/6/2009.

Στην συνεδρίαση της 25/6/2009 εξετάσθηκαν οι προτεινόμενες δεσμεύσεις των εταιρειών και ουσιαστικά απορρίφθηκαν

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης ερευνάς που διενεργήθηκε  στον κλάδο απορρυπαντικών προϊόντων οικιακής χρήσης για διερεύνηση τυχόν παραβάσεων, εξετάστηκαν οι όροι των συμβάσεων που είχαν συνάψει οι εταιρείες COLGATE –PALMOLIVE A.E.B.E. και COLGATE –PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΤΡΟ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΜΑΚΡΟ καθώς και τον Όμιλο Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ. Από την εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία COLGATE –PALMOLIVE Α.Β.Ε.Ε. υπέγραψε συμφωνίες με την εταιρεία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. τα έτη 2001-2004, που προέβλεπαν τον παρακάτω όρο:

«Δεχτήκαμε και συμφωνήσαμε ότι κανένα μέλος της ΚΥΨΕΛΗΣ Α.Ε. δεν θα προβεί σε παράλληλες εισαγωγές των προϊόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης συμφωνίας έστω και μία φορά από κάποιο μέλος του Συνεταιρισμού σας, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση συλλογής προϊόντων».

Αντίστοιχα στις συμβάσεις του έτους 2006 της COLGATE –PALMOLIVE Ε.Π.Ε. με τα σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και ΜΑΚΡΟ, καθώς και στην σύμβαση του έτους 2007 με την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και 2008 με την ΜΑΚΡΟ, προβλεπόταν μεταξύ άλλων και ο όρος:

«Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά που διακινεί η εταιρείας μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων».

Ομως βγαίνει απόφαση το 2009 που κρινει  ότι αυτο το περί ελληνικής νομοθεσίας ήταν η επίκληση του εθνικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία των απορρυπαντικών και καθιστά πρακτικά αδύνατη την πραγματοποίηση παράλληλων εισαγωγών. Κατά την ακροαματική όμως διαδικασία και ειδικότερα από καταθέσεις μαρτύρων, προέκυψε ότι η επίμαχη ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, δεν αφορούσε μόνον τα απορρυπαντικά αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα COLGATE

Ως εκ τούτου τα συμμετέχοντα στην διάσκεψη μέλη, έκριναν ότι η υπόθεση χρήζει επανεξέτασης, «προκειμένου να ληφθεί υπόψη το πραγματικό εύρος της διερευνούμενης ρήτρας και να αξιολογηθούν οι συνέπειες στον ανταγωνισμό της εν λόγω υπόθεσης υπό της νέες της διαστάσεις.»

Οπότε το 2009  άρχισε ευρυτερος έλεγχος… μετ’ εμποδίων (δεν παρείχοντο ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας) ο οποίος κατέληξε σε επιβολή προστίιμου

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here