Πρόγραμμα Leader για την πεδινή Καρδίτσα, λίμνη Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας»

 

Με κεντρικό θεματικό άξονα την «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, της λίμνης Ν. Πλαστήρα και της Φουρνά Ευρυτανίας» η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΕ) σχεδίασε, μετά από διαβουλεύσεις με τους δημόσιους και συλλογικούς ιδιωτικούς φορείς της περιοχής κατά τη διάρκεια των ετών 2007 και 2008, μια τοπική στρατηγική ανάπτυξης με τη μορφή του τοπικού προγράμματος με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Ως αποτέλεσμα υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα στο πλαίσιο του Άξονα 4  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ).

Στόχος του προγράμματος αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, η αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές, η τόνωση της εξωστρέφειας μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών, η προώθηση ίσων ευκαιριών.

 

Η επιλογή του τοπικού προγράμματος με τίτλο «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» πραγματοποιήθηκε, μετά από ανοιχτή διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η εφαρμογή του συνέβαλλε στη στήριξη πλήθους ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και στην υλοποίηση παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα.

Την Ομάδα Τοπικής Δράσης, η οποία ήταν συνολικά υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του προγράμματος, αποτέλεσαν 6 στελέχη που διαθέτουν πολυετή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων και συνέθεσαν έναν ικανό και αποτελεσματικό υπηρεσιακό πυρήνα.

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων εφαρμογής του τοπικού προγράμματος αποφάσιζε η πενταμελής Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ L) στη σύνθεση της οποίας εκπροσωπούνταν, ως φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου (σε ποσοστό 40%) η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας και ως φορείς που εξυπηρετούν συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα (σε ποσοστό 60%), η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, το Επιμελητήριο και η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

 

 

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. ως  Ομάδα Τοπικής Δράσης υλοποίησε με επιτυχία το Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER με κεντρικό θεματικό άξονα «Αναζωογόνηση της υπαίθρου της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Ν. Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας» που αποτέλεσε το κοινό όραμα των τοπικών φορέων γύρω από το οποίο διαρθρώθηκε η αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή εφαρμογής και η οποία αποτυπώθηκε στους παρακάτω γενικούς στόχους:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας του τοπικού προγράμματος
 • Αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές
 • Ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων και βελτίωση της επισκεψιμότητας και ελκυστικότητας ιδιαίτερα της πεδινής ζώνης
 • Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και μείωση των ανισοτήτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών
 • Ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
 • Τόνωση της εξωστρέφειας μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών και δικτυώσεων
 • Προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες
 • Ανάδειξη πολιτισμικών στοιχείων

 

 

ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος ολοκληρώθηκε στις 31-12-2015 και περιελάμβανε τα εξής Μέτρα / Υπομέτρα:

Μέτρο 41 : Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

Μέτρο 421: Διατοπική και διακρατική συνεργασία

Μέτρο 431: Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολικό Κόστος 11.050.911,88 €
Δημόσια Δαπάνη 7.346.980,00 €
Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΓΤΑΑ) 6.979.631,00 €
Εθνική Συμμετοχή (ΥΠΑΑΤ) 367.349,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή 3.703.931,88 €

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER εφαρμόσθηκε σε αγροτικές περιοχές και ειδικότερα σε 90 ορεινές, μειονεκτικές και πεδινές Δημοτικές / Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και σε 3 ορεινές Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φουρνά του Δήμου Καρπενησίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Η περιοχή εφαρμογής αφορά έκταση 1.636,21 km2 όπου ζουν 71.824 κάτοικοι (απογραφή 2001).

Picture1

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος συνέβαλλε στη στήριξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και στην υλοποίηση παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα ως εξής:

 

Α. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

 • 10 επενδύσεις μεταποίησης / εμπορίας γεωργικών και δασικών προϊόντων
 • 2 επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
 • 8 επενδύσεις βιοτεχνικών μονάδων
 • 4 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών
 • 6 επενδύσεις χώρων εστίασης και αναψυχής
 • 3 επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εναλλακτικού και ειδικών μορφών τουρισμού
1 3 2
4 5 6
7 8 9
10 11 12
14 15 13

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 • 5 παρεμβάσεις ενθάρρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων
 • 2 έργα ανακαίνισης – ανάπτυξης χωριών
 • 11 έργα αποκατάστασης εξωτερικών όψεων (ιδιωτικών) κτισμάτων σε 4 επιλεγμένα χωριά
 • 3 παρεμβάσεις βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
 • 6 έργα διατήρησης και αναβάθμισης της αγροτικής κληρονομιάς
 • 11 δράσεις ενίσχυσης εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξης πολιτιστικών φορέων
20 21
22 23
24 27
25 26

Επιπλέον, η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»  μαζί με άλλες 19 ΟΤΔ της χώρας.

31 32 33
34 35 36

Στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 η μέθοδος LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – CLLD) επεκτείνεται και στα υπόλοιπα Διαρθρωτικά Ταμεία. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) να υλοποιούν ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με τη στήριξη και των άλλων δύο Ταμείων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ), πέραν του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η ΑΝ.ΚΑ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαβούλευση και το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος με στόχο να αξιοποιήσει πόρους και των 3 προαναφερόμενων ταμείων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και δράσεων συνεργασίας, που θα συμβάλλον αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των οξύτατων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που προέκυψαν από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και θα αναζωογονήσουν την ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (AN.KA A.E.) ιδρύθηκε το 1989 και σύμφωνα με το Ν.3463/2006 χαρακτηρίζεται ως Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. με μετόχους :

 • την Περιφέρεια Θεσσαλίας,
 • την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας,
 • την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,
 • την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καρδίτσας,
 • το Επιμελητήριο Καρδίτσας
 • τους Δήμους Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου, Λίμνης Πλαστήρα, Αργιθέας, Δομοκού (Φθιώτιδας) και Φαρσάλων (Λάρισας).

Αποτελεί τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό μηχανισμό στα χέρια των φορέων και των κατοίκων, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική ανασυγκρότηση της περιοχής και έχει ως στόχους να :

 • Συντονίζει τις διάσπαρτες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
 • Τροφοδοτεί με τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού τους φορείς της περιοχής της για να συγκροτηθεί ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης
 • Δημιουργεί όρους και δυνατότητες συγκλίσεων και συνεργασιών του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα
 • Συμβάλλει στον μακροχρόνιο προγραμματισμό των επενδύσεων – έργων και στον συντονισμό των επιμέρους προγραμμάτων ανάπτυξης
 • Εισάγει καινοτομία στο παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημα της περιοχής
 • Προωθεί τη δημιουργία νέων και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της τοπικής κοινωνίας
 • Συνδυάζει τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις με πολιτικές που οδηγούν σε βιώσιμες και αποτελεσματικές επενδύσεις – έργα
 • Μεταφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία από και προς το Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Υποστηρίζει τη διασύνδεση με εθνικά ή διεθνικά δίκτυα τοπικών φορέων
 • Αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό και να υποστηρίζει τις ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
 • Αναδεικνύει την τοπική κουλτούρα και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά
 • Συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αξιοποίηση των τοπικών πόρων

Η εταιρία είναι οργανωμένη έτσι ώστε να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα και έργα (Project oriented) μέσα από τη λειτουργία 4 τμημάτων :

 • Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Χώρου
 • Σχεδιασμού, Μελετών & Υπηρεσιών ΟΤΑ
 • Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Διοίκησης – Οικονομικών

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 καθώς και Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση δημόσιων τεχνικών έργων, την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, αρμοδιότητας ΟΤΑ και των ενώσεών τους σύμφωνα το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here