Οι Κύπριοι ανάπηροι για την σημερινή (παγκόσμια) ημέρα τους

Το μήνυμα – διακήρυξη της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) για τη φετινή Διεθνή Ημέρα ατόμων με αναπηρία έχει ως ακολούθως:

Η 3η Δεκεμβρίου, σημαντικότερη ημέρα για το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες βρίσκει τους πολίτες με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους στις επάλξεις, να προσμένουν την ημέρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του θα συνεργαστεί επί τέλους μαζί τους για την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών, πρακτικών, μέτρων και αρχών πάνω στις οποίες βασίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: Σεβασμός στην έμφυτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στην ατομική του αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας λήψης αποφάσεων, στην ανεξάρτητη διαβίωση, τη μη-διάκριση, την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή και ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, την ισότητα ευκαιριών και την προσβασιμότητα.

Το κίνημα των ατόμων με αναπηρία διεκδικεί από όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων, όπως η Σύμβαση μην αντιμετωπίζεται ως διακήρυξη, αλλά στην πραγματική της διάσταση, έχουσα ισχυρή ηθική και πολιτική αξία και θεσμοθετημένη νομική δεσμευτικότητα. Αναμένουμε την από μέρους της πολιτείας υιοθέτηση στην πράξη, ως ισχυρή εντολή για τη χώρα μας των Καταληκτικών Παρατηρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, που αποτελούν ταυτόχρονα γνώμονα και πολύτιμο χρηστικό εργαλείο για το ίδιο το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες της Κύπρου.

Η οικονομική δυσχέρεια στην οποία οδήγησε τα άτομα με αναπηρίες η πολιτική του κράτους των τελευταίων ετών, εκτός των μεγάλων επιπτώσεων στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, είχε μεγάλο αντίκτυπο και στο θέμα της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή που ήδη διανύουμε, ζητούμε να τεθεί ψηλά στην ημερήσια διάταξη των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Πολιτείας η διασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μην καθιστούν παρίες της κοινωνίας και να γίνει πραγματικότητα το όραμα των πολιτών με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για μια κοινωνία χωρίς φραγμούς, αποκλεισμούς, στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Αίτημα του κινήματος των ατόμων με αναπηρίες είναι όπως στο πλαίσιο της από μέρους της πολιτείας υλοποίηση της Σύμβασης, στη δεσμευτική χρήση της οποίας υποχρεούται να συμμορφώνεται, προχωρήσει στην αναγνώριση:

της διαφορετικότητας των ατόμων με αναπηρίες,

της ανάγκης για προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των πολιτών με αναπηρίες,

του γεγονότος ότι τα άτομα αυτά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στη συμμετοχή τους ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας και παραβιάζονται τα δικαιώματα τους,

της αναγνώρισης στην πράξη της επιτακτικής ανάγκης να αντιμετωπιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος των συνθηκών φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης κάτω από τις οποίες ζει η πλειονότητα των ατόμων με αναπηρίες,

και προχωρήσει άμεσα στη σε συνεργασία με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, η οποία να αφορά:

την παροχή κοινωνικών παροχών, επιδομάτων και άλλων οικονομικών ωφελημάτων σε όλα τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και στις οικογένειες τους ανεξάρτητα από τη φύση και το βαθμό της αναπηρίας τους,

την εισαγωγή και λειτουργία δημόσιων ενταξιακών υπηρεσιών για όλα τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες τους,

τη θέσπιση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και διοικητικών μέτρων, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους,

τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε ατόμου με αναπηρία για ανεξάρτητη διαβίωση, πλήρη ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου,

την αναβάθμιση των σχεδίων αγοράς υπηρεσιών φροντίδας ατόμων με αναπηρία με τρόπο ώστε οι υπηρεσίες αυτές να παρέχονται ανεξαρτήτως βαθμού και μορφής αναπηρίας, εισοδηματικών κριτηρίων ή ηλικίας, ώστε η άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο θέμα αυτό να μην περιορίζεται μόνο σε σωματική/ιατρική φροντίδα αλλά να επεκτείνεται σε περαιτέρω ζητήματα ουσιαστικής και έμπρακτης υποστήριξης (μέριμνας, προσοχής, περιποίησης, συνοδείας, συντήρησης, έγνοιας, ενασχόλησης κλπ.) των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους,

τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά το σχεδιασμό των πολιτικών για την αναπηρία που να περιλαμβάνει τη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια υλοποίηση πολιτικών και μέτρων κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης ή/και προγραμμάτων και Σχεδίων κοινωνικοοικονομικών παροχών και επιδομάτων για όλα τα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,

την εφαρμογή διαδικασιών εκτίμησης της μορφής και του βαθμού της αναπηρίας που να συνάδουν με προσεγγίσεις που σέβονται την αξιοπρέπεια των πολιτών και βασίζονται στην προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταργώντας τις περίπλοκες, πολυδάπανες, πρόχειρες, αντιεπιστημονικές και εξευτελιστικές διαδικασίες αξιολόγησης της αναπηρίας, που οδηγούν σε περιορισμούς δικαιωμάτων όπως αυτά της ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου, της ενιαίας εκπαίδευσης, της προσβασιμότητας, της απασχόλησης, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ενσωμάτωσης στην κοινότητα,

την κατοχύρωση στην πράξη της αρχής της προσβασιμότητας με τη θεσμοθέτηση ανεξάρτητης αρχής και εθνικής στρατηγικής για την προσβασιμότητα, με την οποία να καλύπτονται όλοι οι επιμέρους τομείς πρόσβασης στο φυσικό ή/και δομημένο περιβάλλον, στις συγκοινωνίες, στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο διαδίκτυο, στα οπτικοακουστικά μέσα, στα προϊόντα, τις διάφορες κρατικές και ημικρατικές Υπηρεσίες και άλλες υποδομές και υπηρεσίες,

τη διασφάλιση προσβασιμότητας σε όλα τα επίπεδα και τη διάθεση αυξημένων ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων και εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων συμπεριλαμβανομένης μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας, που να διασφαλίζει την εφαρμογή στην πράξη της αρχής του καθολικού σχεδιασμού σε κτίρια, προϊόντα, υπηρεσίες και δημόσιες ιστοσελίδες/ιστοχώρους,

την εφαρμογή νομοθεσίας, πολιτικών και προγραμμάτων που να αποτρέπουν τις πολλαπλές και διαπλεκόμενες διακρίσεις λόγω αναπηρίας, φύλου, καταγωγής, ηλικίας κ.ο.κ., συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών κυρώσεων και διορθωτικών μέτρων,

τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων για την αποτελεσματική εποπτεία και παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες που διαμένουν σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, ιδρύματα, σπίτια στην κοινότητα ή σε άλλους χώρους, τον προσδιορισμό των αιτιών θανάτου, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκτονίας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση καταστάσεων κινδύνου που οδηγούν τα άτομα με αναπηρίες σε θάνατο,

τη λήψη όλων των απαραίτητων νομοθετικών και άλλων μέτρων απαγόρευσης όλων των μορφών ακούσιου περιορισμού/κράτησης νοσηλείας, επέμβασης ή/και θεραπείας λόγω της αναπηρίας, ή των αντιλήψεων που σχετίζονται με την αναπηρία, και τη διασφάλιση επαρκούς και εξατομικευμένης υποστήριξης σε άτομα με νοητική ή/και ψυχοκοινωνική αναπηρία,

τη λειτουργία πολυδύναμων κλινικών σύμφωνα με τα σύγχρονα ιατρικά δεδομένα και παραμέτρους που συνθέτουν τη σωστή αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων, διασφαλίζοντας την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή και αποτελεσματική ιατροφαρμακευτική θεραπεία και υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων των οποίων η αναπηρία δεν είναι εμφανής,

τη διασφάλιση και πραγμάτωση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρίες να εργάζονται σε ίση βάση με άλλους με εργασία που ελεύθερα επιλέγουν ή αποδέχονται στην αγορά εργασίας και σε περιβάλλον εργασίας που είναι ανοιχτό, που ενσωματώνει και είναι προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες,

την εφαρμογή ενός νομικού πλαισίου προστασίας των ατόμων με αναπηρία με το οποίο τυγχάνουν σεβασμού τα δικαιώματα συμμετοχής και κοινωνικοπολιτιστικής ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρίες, προσβασιμότητα, δικαίωμα στη ζωή, ανεξάρτητη διαβίωση, σεβασμός για την κατοικία και την οικογένεια, ενσωμάτωση και αποκατάσταση, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, επαρκές βιοτικό επίπεδο, κοινωνική προστασία κ.α.,

την έμφαση στο νομικό πλαίσιο ρύθμισης των θεμάτων δικαιοπρακτικής ικανότητας, στην αυτονομία και την υποστήριξη που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρίες όταν τα ίδια το επιθυμούν, προκειμένου να λαμβάνουν ή να εκφράζουν αποφάσεις και προτιμήσεις με τρόπο ώστε να ελέγχουν τη ζωή τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη λειτουργία, ανάμεσα σ’ άλλα, και τη ρύθμιση και αναγνώριση ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών υποστήριξης της άσκησης της δικαιοπρακτικής ικανότητας, προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρίες

της σημασίας που έχει για τα άτομα με αναπηρίες η θεσμική επιβεβαίωση ότι έχουν το δικαίωμα σε αναγνώριση οπουδήποτε ως άτομα ενώπιον του νόμου καθώς και την αναγνώριση από την πολιτεία ότι τα άτομα με αναπηρίες απολαμβάνουν ικανότητας προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με άλλους σε όλες τις πτυχές της ζωής,

τη διαμόρφωση, σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών και πρακτικών για τις γυναίκες με αναπηρίες όπως απαραίτητες, κατάλληλες και εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μονογονεϊκές οικογένειες, ειδικότερα τις γυναίκες με αναπηρίες και τις γυναίκες που έχουν παιδιά με αναπηρίες και ζουν μόνες (υπηρεσίες μεταφορών, φροντίδας και εποπτείας παιδιών, κίνητρα για απασχόληση, προγράμματα ενδυνάμωσης και επιμόρφωσης) καθώς επίσης και μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής προς όφελος εξαρτώμενων παιδιών και ενηλίκων με αναπηρίες,

τη διασφάλιση πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους σε υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της έγκαιρης και ορθής ενημέρωσης και καθοδήγησής τους αναφορικά με τα δικαιώματά τους, τις υπηρεσίες και παροχές/επιδόματα που δικαιούνται,

την ίδρυση και λειτουργία άλλων μορφών εξατομικευμένων και απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης όπως θεραπευτικές, παιδαγωγικές παρεμβάσεις φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, υδροθεραπείας κ.ά, περιλαμβανομένης στοχευμένης οικονομικής υποστήριξης για κάλυψη των υπηρεσιών αυτών από την ηλικία των 0 χρόνων, με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδικά χρόνια και τηρώντας τη συνέχεια μέχρι τα 18 χρόνια, για όλα τα παιδιά περιλαμβανομένων των παιδιών με νοητικές, ψυχοκοινωνικές, γνωστικές ή αναπτυξιακές αναπηρίες,

τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες για φοίτηση σε ένα σύστημα ενιαίας εκπαίδευσης το οποίο παρέχεται στο γενικό σχολείο με τις κατάλληλες δομές υποστήριξης,

την υλοποίηση ενός ξεκάθαρου, στοχευμένου και επαρκώς χρηματοδοτούμενου σχεδίου δράσης, που να περιλαμβάνει πρόσβαση σε εύλογες προσαρμογές και επαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, και να διασφαλίζει ότι τα παιδιά και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες ασκούν το δικαίωμα τους στην ενιαία εκπαίδευση,

την υλοποίηση και αξιολόγηση διατομεακών εκστρατειών και εκπαιδεύσεων ενίσχυσης μιας θετικής εικόνας για τα άτομα με αναπηρίες ως ανεξάρτητα, αξιοπρεπή και ικανά άτομα με ανθρώπινα δικαιώματα με τη χρήση σύγχρονων στρατηγικών κοινωνικής επικοινωνίας,

την κατάργηση των θεσμών εμπορευματοποίησης της αναπηρίας μέσω της διοργάνωσης εράνων και άλλων δραστηριοτήτων συλλογής χρημάτων για τα άτομα με αναπηρίες,

την από μέρους όλων των πολιτών με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους απόλαυση υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, θεραπείας και αποκατάστασης στα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης καθώς και την ένταξη στο Γενικό Σχέδιο Υγείας συγκεκριμένων δράσεων όπως κατ’ οίκον εξέταση, κατ’ οίκον νοσηλεία, κατ’ οίκον πιστοποίηση της αναπηρίας και κάλυψη των αναγκών σε προσθετικά, ορθωτικά και ορθοπεδικά μέσα και ιατρικά μέσα για άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες,

τη λειτουργία ενός ασφαλούς, οικονομικά προσιτού, προσβάσιμου και βιώσιμου συστήματος δημόσιων μεταφορών για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες ανεξάρτητα από τη μορφή της αναπηρίας τους προσφέροντας υπηρεσίες πλήρους πρόσβασης, ανεξαρτησίας και ελεύθερης και δωρεάν χρήσης από τα άτομα με αναπηρίες,

την ίδρυση και λειτουργία βιώσιμου προγράμματος διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που να καλύπτει όλες τις επικοινωνιακές ανάγκες των ατόμων με ακουστική αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης και της εξυπηρέτησης τους σε όλες τις υπηρεσίες συναλλαγής με κοινό μεγάλης κίνησης και

την κατάλληλη τροποποίηση του σχετικού εκλογικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των νόμων, διοικητικών ρυθμίσεων, πολιτικών και υποστηρικτικών μηχανισμών, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν αποτελεσματικά και πλήρως στην πολιτική και δημόσια ζωή, και να εξασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την απρόσκοπτη φυσική προσβασιμότητα στην ψηφοφορία, το απόρρητο της ψήφου και τη διαθεσιμότητα εκλογικού υλικού και πληροφόρησης σε προσβάσιμες μορφές.

Το κίνημα μας θα εντείνει τον άνισο αλλά δίκαιο αγώνα του με μοναδικό στόχο να υποχρεωθεί η πολιτεία να προχωρήσει στην υλοποίηση ορθών και αποτελεσματικών πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, που θα τους επιτρέψουν, όχι απλά να ονειρεύονται, αλλά να ασκούν ισότιμα τα αναφαίρετα, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τους.

Θα επιμένουμε σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα επιδιώξουμε την υλοποίηση της την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, 2019, όταν θα βρεθούμε έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με τον κατάλογο των ζητημάτων που μας απασχολούν.

Απευθύνουμε, τέλος, σήμερα, 3 Δεκεμβρίου, 2019, στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους Υπουργούς και όλα τα αρμόδια πολιτειακά όργανα και δημόσιους λειτουργούς, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους αρχηγούς των κομμάτων, τους Κοινωνικούς Εταίρους και στον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά, μια ύστατη πρόσκληση για συνεργασία με τις οργανώσεις μας με σκοπό την οχύρωση και εμβάθυνση των όποιων κατακτήσεων του κινήματος των ατόμων με αναπηρία, τον παραμερισμό των κοινωνικών εμποδίων, των στερεοτύπων, των αναχρονιστικών νοοτροπιών και προκαταλήψεων και την πλήρη αναδόμηση του Κυπριακού νομικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρίες για σκοπούς εναρμόνισης με τις διεθνώς ακολουθούμενες σύγχρονες προσεγγίσεις της αναπηρίας, ως κοινωνικό ζήτημα, ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο.

Λευκωσία, 3 Δεκεμβρίου, 2019

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here