Λήγει στις 2 Ιουνίου η ρύθμιση για ΟΑΕΕ-Ταμεία. Τα 13 SOS του διακανονισμού

Του ΝΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΟΥ

Μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων στην ευνοϊκή ρύθμιση των 100 δόσεων. Πλέον, μετά την πρόσφατη παράταση, στο διακανονισμό δύναται να εντάσσονται και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά την 1η Απριλίου 2015, δηλαδή του δεύτερου διμήνου του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη διάταξη παρατάθηκε η προθεσμία της παρ.1 του άρθρ. 28 του Ν.4321/2015, για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, έως και τις 2 Ιουνίου. Με τη νέα διάταξη εντάσσονται στη ρύθμιση –και- οι ληξιπρόθεσμες, κατά την 1η Απριλίου 2015, οφειλές.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ειδικά για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ τροποποιούνται, προς το ευνοϊκότερο, οι όροι απώλειας της ρύθμισης επιτρέποντας την καθυστέρηση έως ένα μήνα, τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης, έναντι της μίας που ίσχυε με την αρχική διάταξη. Οι πέραν της μίας καθυστερούμενες δόσεις (δεύτερη και τρίτη) προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως. Οι νέοι όροι απώλειας ισχύουν και για τους ήδη ενταχθέντες στη ρύθμιση.

Επίσης, στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν -μετά από σχετική αίτηση- και οφειλές προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες αφορούν σε επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ.

Τα βασικά σημεία της ρύθμισης

Η ρύθμιση προβλέπει:

1) την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών με σημαντικές εκπτώσεις στα Τέλη Καθυστέρησης και το από 1.1.2013 επιτόκιο

2) μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβολής,

3) τη δυνατότητα μετάπτωσης από άλλη ενεργή ρύθμιση,

4) τη μη επιβάρυνση οφειλών έως 5.000€ με τόκο αποπληρωμής,

5) την επιβάρυνση οφειλής άνω των 5.000€,με μειωμένο επιτόκιο αποπληρωμής,

6) τη μετάθεση του χρόνου ένταξης στη ρύθμιση,των ασφαλισμένων που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και έχουν αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 2014,

7) την αυτοδίκαιη ένταξη σε 100 δόσεις της νέας ρύθμισης, των ασφαλισμένων που τηρούν τους όρους του προσωρινού διακανονισμού του άρθρου 48 Ν.3943/2011 και το υπόλοιπο της οφειλής τους είναι άνω των 15.000 ευρώ,

8) ευνοϊκούς όρους τήρησης της ρύθμισης.

Δικαιούχοι

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή, σε κύρια και επικουρική ασφάλιση) πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων (αυτασφάλιση) και αυτών που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Οφειλές που υπάγονται

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές έως 1η Απριλίου 2015 οι οποίες:

– Δεν έχουν ενταχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς τμηματικής καταβολής

– Είναι ενταγμένες σε άλλες ρυθμίσεις ή τον προσωρινό διακανονισμό του Ν.3943/2011

– Βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης

– Προέρχονται από επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 1.500.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές από αναγνωρίσεις χρόνων και χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Όροι ρύθμισης

 1. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής με Τέλη Καθυστέρησης, όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την 31.12.2012.
 2. Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1.1.2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης με ετήσιο επιτόκιο 8,05%.
 3. Εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις με ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου επιβαρύνσεων (Τελών Καθυστέρησης και επιτοκίου), ως εξής:

α. Εφάπαξ εξόφληση ποσοστό έκπτωσης 100%

β. Έως τριάντα έξι (36) δόσεις ποσοστό έκπτωσης 80%

γ. Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα (50) δόσεις ποσοστό έκπτωσης 70%

δ. Από πενήντα μία (51) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις ποσοστό έκπτωσης 60%

ε. Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις ποσοστό έκπτωσης 50%

 1. Οφειλές κάτω των 5.000€ κύριας οφειλής δεν επιβαρύνονται με τόκο αποπληρωμής. Οφειλές άνω των 5.000€ επιβαρύνονται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25%(ετήσιο 3%).

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου των δόσεων ή τη μετάπτωσή του σε μικρότερο αριθμό δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής, επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

 1. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης 50 ευρώ.
 2. Η καταβολή της πρώτης δόσηςπραγματοποιείται σε Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ. εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.
 3. Εκτός τηςπρώτης, οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (πάγια εντολή). Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ειδοποίηση του οφειλέτη.
 4. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης (κατά τα γνωστά). Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία μέρα κάθε μήνα.
 5. Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης οι δόσεις είναι ισόποσες και εξοφλούν σταθερό ποσό εισφορών και επιβαρύνσεων.
 6. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση μιας δόσης, ανά δωδεκάμηνο προγράμματος ρύθμισης, για ένα μήνα. Η καθυστερημένη δόση καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία πληρωμής της επόμενης δόσης.
 7. Η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, είναι υποχρεωτική.
 8. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

– Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθ.1 του Α.Ν.86/67 (Α΄136), όπως ισχύει, και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

– Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα συνεχίζονται.

– Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.2 του Ν.2556/97.

 1. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής στο οποίοπιστοποιείται το υπολειπόμενοποσό οφειλής και το οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται μόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής, η οποία δύναται να υποβληθεί μία φορά. Αρμόδια Υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι το Περιφερειακό Τμήμα Ο.Α.Ε.Ε. που υπάγεται ο ασφαλισμένος οφειλέτης.

Οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., λόγω βεβαίωσης των οφειλών τους, υποβάλουν την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση απευθείας στην Υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. που ανήκουν.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here