Κοινοπρακτικό και ομολογιακό το 7ετές νέο δάνειο του ελληνικού δημοσίου με προμήθεια έως 3 εκ. ευρώ

Το νέο ομολογιακό δάνειο, με βάση απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη,  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, θα είναι κοινοπρακτικό.  Συγκεκριμένα πρόκειται για:
–  έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 7 ετών

–  τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο,  εκδίδονται σε άυλη μορφή και θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIΝ) GR0118017657.

– ομόλογα ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (€1.000).

Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια συνολικού ύψους έως τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000,00)

Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία.  Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης.

Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δε δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ

Αριθμ. 174/05-02-2018

(ΦΕΚ Β’ 313/05-02-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/1990), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 και 178.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 A/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α/2013).

7. Την αριθμ. 2162/29.12.2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα -δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τλ.» (ΦΕΚ 3690 Β/2014), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β/2014), όπως ισχύει.

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9.9.2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β/2010).

10. Την αριθμ. 2136/22.12.2014 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 3493 Β/2014).

11. Την αριθμ. 1606/19.12.2017 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2018» (ΦΕΚ 4554 Β/2017).

12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α/2009).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α/2017).

16. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 A /2015).

17. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/2015).

18. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 7ετούς ομολόγου (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής «Πράξη Δέσμευσης»).

19. Την από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2/25248/0023Α «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (ΦΕΚ Β 583/2013),

αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 18 του προοιμίου, την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 7 ετών (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα «Terms & Conditions of the Notes» του τελευταίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται ενδεικτικά ως εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 7 ετών.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIΝ) GR0118017657.

3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια ευρώ (€1.000).

4. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από βιβλίο προσφορών.

5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια συνολικού ύψους έως τρία εκατομμύρια ευρώ (€ 3.000.000,00) η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

6. Το επιτόκιο των Ομολόγων θα προκύψει από βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των Ομολόγων.

7.α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων ευρώ (€1.000), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMΑ) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

8. Η εξόφληση των Ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα T.A.R.G.E.T.

9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

11. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

12. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διατραπεζική αγορά (O.T.C.).

13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.

14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των Ομολόγων ή των εντολέων ανάθεσης αυτής της κοινοπραξίας, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

15. Τα Ομόλογα και το Ομολογιακό Δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση υπ΄ αρ. 2/25248/0023Α (ΦΕΚ Β 583/ 2013) ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσης.

16. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας «Terms & Conditions of the Notes» του Πληροφοριακού Δελτίου, στο άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.

Γ. Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, η οποία δε δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).

Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, έκδοση και διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, καθώς και όπως ορίσει το τελικό ποσό, το επιτόκιο, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης και την τιμή διάθεσης των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει ή απαιτείται.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ΄ έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here