Δημόσιο: Πώς θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα-Τι προβλέπει το Π.Δ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  το  προεδρικό διάταγμα που αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους και το πώς θα μπορούν να αναγνωρίσουν την προϋπηρεσία τους τον ιδιωτικό τομέα με την υπογραφή του Προέδρου  κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του υπουργού και αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κκ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και Χριστόφορου Βερναρδάκη.
Το διάταγμα αναφέρει ότι:
 • Δεν θα αναγνωρίζονται περισσότερα από επτά χρόνια προϋπηρεσίας
 • Η προϋπηρεσία μπορεί να αφορά σε μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, η σε άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος
 • στις διατάξεις υπάγονται το τακτικό προσωπικό και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) σε όλο τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • ορίζεται ότι αποδεδειγμένη προϋπηρεσία εκτός Δημοσίου, η οποία έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική ένταξη υπαλλήλων, μετά τη μονιμοποίησή τους, μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονάζων στον βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος.
 • στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δημοσίευση του ΠΔ τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στον βαθμό αυτό.
 • η προϋπηρεσία πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμίδας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά τον χρόνο της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται
 • η προϋπηρεσία πρέπει να είναιι συναφής με τα αντικείμενα, στα οποία απασχολούνται οι υπάλληλοι ή που είναι δυνατόν κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.
 • για να αναγνωριστεί πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος  να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.
 • η αλιτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά, όπως Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος. Αν η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγγελματική ταυτότητα ή η έκδοση των βεβαιώσεων που προαναφέρονται δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συνάφειά της σε σχέση με τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται ο δημόσιος υπάλληλος. Αυτά μπορεί να είναι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κ.α.
 • βεβαλιωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.
 • όσοι αναγνωρίζουν μισθωτή υπηρεσία πρέπει να προσκομίσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται, καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και το είδος της εργασίας.
 • Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του υπαλλήλου.
 • απαιτείται και πάλι Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here