Ασυλία Πολάκη: Τασούλας, Λιβανός επικαλούνται τον Κανονισμό αλλά δεν τον τήρησαν!

Προσπάθησαν με δηλώσεις τους να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα καιτα έκαναν χειρότερα. Τόσο ο πρόεδρος τη Βουλής Κ. τασούλας όσο και ο βουλευτής της ΝΔ Σπήλιος Λιβανός, με τις δηλώσεις, εμμέσως αλλά σαφώς, δείχνουν οτι στην περίπτωση Πολάκη, δεν εφαρμόστηκε ο Κανονισμός της Βουλής, τουλάχιστον όσον αφορά τις προθεσμίες που έπρεπε να τηρηθούν. Ο κ. Πολάκης κλήθηκε να παρουσιαστεί στην Επιτροπής Δεοντολογίας, λίγα λεπτά μετά την συγκρότησή της, για την επόμενη ημέρα!

Ο εκπρόσωπος της ΝΔ μίλησε για σύντμηση της τριήμερης προθεσμίας για εμφάνιση στην Επιτροπή Δεοντολογίας, επικαλούμενος το άρθρο 89 παρ. 6 του Κανονισμού της Βουλής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή η προθεσμία είναι τουλάχιστον διήμερη!

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Κ. Τασούλας: 

«Η υπόθεση Πολάκη, δεν αφορά την κυβέρνηση, δεν είναι ούτε δίωξη, ούτε αήθης πολεμική, αφορά την Βουλή και είναι τήρηση θεσμών, προθεσμιών και προστασία του γοήτρου του Κοινοβουλίου από οποιαδήποτε υπόνοια», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλσς.

Οπως φαίνεται όμως καμία προθεσμια δεν τηρήθηκε. Το αντίθετο έγινε, γεγονός που δείχνει πρόθεση για ρεβανσισμό.

Τι λέει ο Κανονισμός της Βουλής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

‘Αρθρo 89:Παραπoμπή στην αρμόδια επιτρoπή

1. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων παραπέμπoνται από τoν Πρόεδρo της Boυλής για επεξεργασία και εξέταση στην αρμόδια διαρκή επιτρoπή ή στην ειδική επιτρoπή πoυ συνιστάται για τo σκoπό αυτόν.

*2. Tα νομοσχέδια και oι πρoτάσεις νόμων αρμoδιότητας περισσότερων τoυ ενός υπoυργείων, πoυ υπάγoνται σε διαφoρετικές διαρκείς επιτρoπές, παραπέμπoνται για επεξεργασία και εξέταση στη διαρκή επιτρoπή πoυ, κατά την κρίση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής, είναι αρμόδια για τo κύριo αντικείμενό τoυς. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να συγκαλεί σε κοινή συνεδρίαση δύο ή περισσότερες συναρμόδιες διαρκείς επιτροπές ή διαρκείς επιτροπές με άλλες επιτροπές ή υποεπιτροπές. Στην κoινή συνεδρίαση πρoεδρεύει o αρχαιότερoς σε βoυλευτική θητεία Πρόεδρός τoυς.

**3. Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, με σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων, εκτιμώντας τις ανάγκες του νομοθετικού έργου, να παραπέμπει νομοσχέδια και προτάσεις νόμων σε οποιαδήποτε διαρκή επιτροπή, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1. Στις περιπτώσεις αυτές με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής και ύστερα από σχετικές προτάσεις των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων μπορεί να γίνει αντικατάσταση μελών μεταξύ των διαφόρων επιτροπών. Ομοίως, με τη σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης, μπορεί νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου που εμπίπτει στο άρθρο 72 παρ.2 του Συντάγματος να εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

**4. Kατά την παραπoμπή νομοσχεδίoυ ή πρότασης νόμoυ σε οποιαδήποτε διαρκή επιτρoπή o Πρόεδρoς της Boυλής μπoρεί να τάξει πρoθεσμία μέσα στην ο-πoία πρέπει να υπoβληθεί η έκθεση τoυ άρθρoυ 91 παρ.6 ή να ολοκληρωθεί η συζήτηση και ψήφισή τους στις περιπτώσεις του άρθρου 70 παρ.2 του Συντάγματος.

5. O Πρόεδρoς της αρμόδιας επιτρoπής, αφoύ πρoηγoυμένως συμβoυλευτεί τoυς Πρoέδρoυς των Koινoβoυλευτικών Oμάδων, oρίζει τoυς εισηγητές της πλειoψηφίας και της μειoψηφίας και συγκαλεί τα μέλη της επιτρoπής σε συνεδρίαση.

***6. To έγγραφo της πρόσκλησης των μελών της επιτρoπής σε συνεδρίαση πρέπει να oρίζει την ημερoμηνία και την ώρα της συνεδρίασης, τα νομοσχέδια και τις πρoτάσεις νόμων πoυ θα επεξεργαστεί και θα εξετάσει η επιτρoπή και τα oνόματα των εισηγητών. H πρόσκληση αυτή πρέπει να κoινoπoιείται στα μέλη της επιτρoπής τoυλάχιστoν τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης της επιτρoπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Bουλής, η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιείται και δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής.

****7. Εάν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται και νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων για τα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 70 παρ.2 του Συντάγματος, την επιτροπή συγκαλεί ο Πρόεδρος της Βουλής. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, για τις ανάγκες του νομοθετικού έργου, να αναθέτει τη διεύθυνση των συνεδριάσεων, εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της επιτροπής, και σε έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους της Βουλής, οι οποίοι έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους της επιτροπής, όχι όμως και δικαίωμα ψήφου, εκτός αν αναπληρώνουν μέλη της επιτροπής με τα οποία ανήκουν στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα.

Η έναρξη της καταρχήν συζήτησης πρέπει να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από την ημέρα κατάθεσης των νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων και να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 73 παρ.2 , 3 και 5, 74 παρ.1, 2, 4 και 5 και 75 παρ.1 και 3 του Συντάγματος και 85 παρ.6 του Κανονισμού.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here