Παράλογη απόφαση του ΣτΕ: Δημεύει δικαιώματα ιδιοκτησίας, απαγορεύει τη δόμηση και ακυρώνει κάθε τουριστική και επιχειρηματική δραστηριότητα στο Πήλιο

Αναστάτωση και οργή έχει προκαλέσει σε χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, τουριστικές επιχειρηματίες και επαγγελματίες του Πηλίου, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απαγορεύει την ανέγερση πέραν του ενός κτισμάτων σε κάθε οικόπεδο, παραβλέποντας και ακυρώνοντας τον συντελεστή δόμησης, με βάση τον οποίον αγοράσθηκαν!!!

Επικαλούμενο λόγους προστασίας των παραδοσιακών οικισμών του Πηλίου, το Ε΄τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας,  με μια αθλια και αυθαίρετη ερμηνεία των διατάξεων δόμησης, προχώρησε σε ακύρωσης οικοδομικής άδειας, για την ανέγερση 7 κατοικιών εντός του ίδιου οικοπέδου, στην Ανω Γατζέα!

Με την απόφασή του όμως αυτή, το ΣτΕ καταργεί κεκτημένα και πληρωμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ανέγερσης σε χιλιάδες οικόπεδα του Πηλίου, ενώ πλήττει τόσο την οικοδομική όσο και την τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα στη περιοχή.

Το Ε΄τμήμα του ΣτΕ,  με την απόφασή του τερματίζει πλέον κάθε είδος επιχειρηματικότητας στην περιοχή του Πηλίου και καταδικάζει σε μαρασμό χιλιάδες επαγγελματίες της περιοχής.

Ταυτόχρονα με την λογική της απαράδεκτης και παράλογης απόφασης, ωθούνται ιδιοκτήτες να ανεγείρουν ογκώδεις οικίες-τέρατα, εκατοντάδων τ.μ προκειμένου να μην χάσουν τα δικαιώματά τους από τον συντελεστή δόμησης!!!

Ομως είναι ακριβώς αυτό, την ανέγερση τεράστιων ενιαίων όγκων που ήθελε να αποτρέψει ο νομοθέτης, διότι αυτά προσβάλλουν κυρίως την μορφολογία και την αισθητική των παραδοσιακών οικισμών της περιοχής.

Εξάλλου, το σκεπτικό της απόφασης, που θεωρεί ότι η διάσπαση των όγκων είχε γίνει αποδεκτή, όχι για να κτισθούν πολλά αυτόνομα σπίτια, αλλά απλά για να μην υπερφορτωθεί η μία ενιαία οικοδομή, αντιφάσκει με την απλή λογική. Δηλαδή κύριοι του ΣτΕ,με βάση τη λογική σας, είναι ενιαία οικοδομή και άρα νόμιμη, εαν κάποιος κτίσει δύο υπνοδωμάτια αλλού, ένα τεράστιο σαλόνι αλλού και την κυσίνα αλλού, μέσα στο ίδιο οικόπεδο;;;;

Διαβάζετε τι γράφετε εκεί στο ΣτΕ;;;;

Πρόκειται για ευθεία παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας καθώς και του πρώτου πρωτοκόλλου γης ΕΣΔΑ για την προστασία περιουσιακού δικαιώματος, με παντελώς αυθαίρετο τρόπο που στηρίζεται σε απλή επίκληση συνταγματικών αρχών περί προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος και της παραδοσιακότητας των οικισμών.

Μόνο που αυτό α’  ενός  θα πρέπει να ισχύει για όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς και αφ΄ετέρου θα έπρεπε να επιβληθεί με ομαλό, σταδιακό και προοδευτικό τρόπο, με βάση συγκεκριμένους περιορισμούς, όρους και προυποθέσεις και όχι με μια συλλήβδην οριζόντια απαγόρευση της δόμησης στην περιοχή του Πηλίου!!!

Επιβάλλεται να παρέμβει άμεσα το αρμόδιο υπουργείο, διορθώνοντας με νέο κανονισμό τις προϋποθέσεις ανέγερσης στο Πήλιο, ώστε να μην χάσουν οι ιδιοκτήτες την περιουσία τους, την οποία δημεύει απροκάλυπτα η απόφαση του Ε΄τμήματος υπό τον κ. Αθ. Ράντο.

Το σκεπτικό της πρωτοφανούς απόφασης του ΣτΕ

 

Από τις διατάξεις των διαδοχικώς ισχυσάντων διαταγμάτων περί προστασίας των οικισμών του Πηλίου προκύπτει ότι τα νέα κτίρια που ανειγείρονται εντός χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού πρέπει να εντάσσονται στο οικιστικό περιβάλλον και ειδικότερα η ογκοπλαστική μορφή τους πρέπει να συνάδει με τα παραδοσιακά πρότυπα ως προς τη σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των όγκων, σύμφωνα άλλωστε με γενικό κανόνα του πολεοδομικού δικαίου, κατά τον οποίο κάθε νέο κτίριο πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της αισθητικής και να εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον.

Εξάλλου από τα διαδοχικά νομοθετήματα περί προστασίας του Πηλίου και τα στοιχεία του φακέλου συνάγεται ότι στους χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου το παραδοσιακό πρότυπο δόμησης συνίσταται στην ανέγερση σε κάθε ιδιοκτησία ενός κτιρίου κύριας κατοικίας και των τυχόν βοηθητικών κτιρίων αυτής (αποθήκη, παράσπιτο, φούρνος κ.λπ.), όχι δε περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας, το οποίο είναι ξένο και ασύμβατο με τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής.

Τα διαδοχικώς ισχύσαντα ανώτατα όρια εκμετάλλευσης οικοπέδων, ανεξαρτήτως ποσοστού κάλυψης και συντελεστή δόμησης, ανταποκρίνονται σε πραγματική κατάσταση επικρατούσα στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των οικείων συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (πρώην Δημοσίων Έργων), οι οποίες ερείδονται σε συστηματικές μελέτες «αναγνώρισης της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας» των οικισμών. Και ναι μεν προβλέπεται διάσπαση της οικοδομής όταν η κάλυψη υπερβαίνει τα 150 τ.μ., εξ αυτού όμως δεν συνάγεται ότι αυτό επιτρέπει την κατασκευή περισσότερων αυτοτελών κατοικιών στο ίδιο οικόπεδο (συγκροτημάτων κατοικιών), διότι, ερμηνευόμενο στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος προστασίας των οικισμών του Πηλίου, αφορά προδήλως τη διάσπαση του όγκου μιας αυτοτελούς οικοδομής κατοικίας, η ανέγερση της οποίας επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις , και όχι την ανέγερση περισσότερων αυτοτελών κατοικιών.

Οι επιβαλλόμενοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και οι χρήσεις πρέπει να τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολεοδομικού, αισθητικού ιστορικού λαογραφικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα των παραδοσιακών οικισμών και να δικαιολογούνται ως προς την αναγκαιότητα επιβολής τους για την προστασία του χαρακτήρα αυτού, με συγκεκριμένους λόγους, που πρέπει να προκύπτουν από τα στοιχεία, στα οποία στηρίχθηκε η έκδοση του οικείου διατάγματος.

Εντός του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Γατζέας Πηλίου δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο οικόπεδο περισσότερων αυτοτελών κτιρίων κατοικίας με το σύστημα της διηρημένης ιδιοκτησίας(συγκρότημα κατοικιών). Η απαγόρευση δε αυτή συνάδει με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, παρίσταται πρόσφορη και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και δεν περιορίζει υπέρμετρα την ιδιοκτησία και την οικονομική ελευθερία, διότι δεν καθιστά αδόμητα τα οικόπεδα εντός των οικισμών, αλλά επιτρέπει την λελογισμένη εκμετάλλευσή τους, βάσει κανόνων και προτύπων που ίσχυαν ανέκαθεν στην προστατευόμενη περιοχή. Επομένως, η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 17 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ούτε παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας. Επομένως, μη νομίμως εκδόθηκαν η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια αναθεωρημένη, η οποία αφορά στην ανέγερση «συγκροτήματος κατοικιών» ήτοι επτά (7) ανεξάρτητων κτιρίων κατοικιών επί του ιδίου οικοπέδου, εντός του παραδοσιακού οικισμού της «Άνω Γατζέας» στο Πήλιο Μαγνησίας.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here