Από πνιγμό και ο θάνατος του δεύτερου νεαρού στο Μεσολόγγι

Êüóìïò ðáñáêïëïõèåß ôçí áíÜóõñóç áðü ôï áñäåõôéêü êáíÜëé ôïõ áõôïêéíÞôïõ ôùí äýï íåáñþí áíäñþí ÃéÜííç Êïñäþóç êáé Âáóßëç ÃñáôóÜíç áðü áñäåõôéêü êáíÜëé ôçí ÄåõôÝñá 4 Éáíïõáñßïõ 2015. Ôï áõôïêßíçôï óôï ïðïßï åðÝâáéíáí âñÝèçêå áíáðïäïãõñéóìÝíï ìÝóá óå áñäåõôéêü êáíÜëé óôçí ðåñéï÷Þ Êáôï÷Þ Ìåóïëïããßïõ, ðïëý êïíôÜ óå óðßôéá. ÌÝóá áðü ôï ü÷çìá áíáóýñèçêáí ïé óïñïß ôùí äýï áíäñþí ïé ïðïßïé áãíïïýíôáí áðü ôá îçìåñþìáôá ôçò ðåñáóìÝíçò ÐáñáóêåõÞò.. (EUROKINISSI/ONAIRNEWS.GR/ÃÉÙÑÃÏÓ ÐÁÕËÁÊÇÓ)

Σε πνιγμό οφείλεται και ο θάνατος του δεύτερου νεαρού, ο οποίος βρέθηκε νεκρός χθες Δευτέρα σε αρδευτικό κανάλι, στην Κατοχή Μεσολογγίου, μαζί με τον φίλο του.

Η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα πραγματοποίησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του και διαπίστωσε ότι ο θάνατός του προήλθε από πνιγμό.

Mέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που έγιναν στις δύο σορούς των δύο ανδρών.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here