Τι αλλάζει στις άδειες για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» που εισηγήθηκε και υποστήριξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αλέξης Χαρίτσης. Προηγήθηκε η υπερψήφιση του νομοσχεδίου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Με τα δύο αυτά νομοσχέδια επιχειρείται η διευκόλυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων και παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση με έμπρακτη και ουσιαστική διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό, το πνεύμα του νέου νόμου είναι η μετάβαση από μια βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ των προτέρων (ex ante) σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη μιας οικονομικής δραστηριότητας – χωρίς περιττές διατυπώσεις και επικαλύψεις – και σε ένα σύστημα, από εκεί και πέρα, ουσιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post), στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο, επιταχύνεται σημαντικά η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, καθώς αντί για 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση της άδειας, η έναρξη λειτουργίας γίνεται πλέον άμεσα, με τη γνωστοποίηση. Παράλληλα και ταυτόχρονα διασφαλίζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον.

Ο Αλέξης Χαρίτσης διευκρίνισε ότι η απλοποίηση αφορά μόνο τις διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ με τον άλλο, παράλληλο νόμο τις διαδικασίες σύστασης μιας επιχείρησης. Το νομοσχέδιο ούτε υποκαθιστά ούτε παρακάμπτει την κείμενη εργασιακή, φορολογική, περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, σημείωσε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε ακόμη ότι οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται – σύμφωνα με μια εκτίμηση του κινδύνου με επιστημονικά κριτήρια – σε τρεις κατηγορίες: σε εκείνες όπου προβλέπεται η ελεύθερη άσκηση, εκείνες για τις οποίες εισάγεται για πρώτη φορά το σύγχρονο εργαλείο της γνωστοποίησης και εκείνες για τις οποίες απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση. Εξέθεσε τη νέα προσέγγιση του νομοσχεδίου σε σχέση με τον Ν. 4262/2014, τον οποίο αντικαθιστά, και εξήγησε συγκεκριμένα ποια προβλήματά του καθιστούν αναγκαίες τις νέες παρεμβάσεις.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι δεν εισάγεται ένα γενικό, ασαφές και αφηρημένο πλαίσιο, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα νομοθεσία εφαρμόζεται άμεσα σε τρεις κρίσιμους κλάδους (βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα), και σταδιακά θα εντάσσονται περισσότεροι. Ο Αλέξης Χαρίτσης στάθηκε ακόμη στη σημασία της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος που εισάγεται, για τη αποτελεσματικότητα των ελέγχων, αλλά και για την αποτροπή εξωγενών παρεμβάσεων και την πάταξη της διαφθοράς.

 

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που ψηφίσθηκε

Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία:

  • το όνομα
  • η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας
  • το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν

Ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση.

 

Προτεραιοποίηση σε 3 κλάδους:

  • Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών
  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
  • Τουρισμός (τουριστικά καταλύματα)

Η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων σταδιακά θα ενταχθεί στο νέο καθεστώς «γνωστοποίησης».

 

Άξονες Πολιτικής (ή μεταρρύθμισης;) Παλαιό Καθεστώς Νέο Καθεστώς
Σύστημα Αδειοδότησης §  «εκ των προτέρων αδειοδότηση»

§  Σύνθετο σύστημα με επαναλαμβανόμενες ενέργειες

§  Γνωστοποίησης για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και έλεγχος «εκ των υστέρων» βάσει κριτηρίων ρίσκου και ειδικών χαρακτηριστικών κλάδου

§  Απλουστευμένο σύστημα με εξάλειψη περιττών ενεργειών και σύντμηση του χρόνου για την ένα

Στρατηγική στόχευση §  Έλλειψη εν γένει στρατηγικού προσανατολισμού και φιλικής αντιμετώπισης της επιχειρηματικότητας

§  Περιοριστική αντιμετώπιση της αδειοδότησης σε επίπεδο άδειας.

§  Στρατηγική στόχευση σε:

o   ΜμΕ

o   Τόνωση απασχόλησης

o   Άντληση ξένων επενδύσεων

§  Συστημική αντιμετώπιση του συνόλου μιας δραστηριότητας και όχι απλά μιας μεμονωμένης άδειας.

 

Εργαλεία Αδειοδότησης §  Γραφειοκρατικές και μη-αυτοματοποιημένες διαδικασίες (κίνδυνος εξωγενών παρεμβάσεων)

§  Απουσία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ)

§  Εκ των προτέρων έλεγχοι και ελλειμματική εκ των υστέρων εποπτεία

§  Ευέλικτα εργαλεία

Στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον (πχ για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον)

Στόχευση σε είδος και μέγεθος οικον. δραστηριότητας

§  Αυτοματοποίηση διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα  ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση/έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων).

Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

§  Εισαγωγή ΟΠΣ με σκοπό:

o   Τη μείωση του διοικητικού βάρους

o   Τον αποτελεσματικότερο έλεγχο

o   Την ελαχιστοποίηση διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης

§  Πυλώνες εκ των υστέρων εποπτείας με βάση: επιτόπια αυτοψία, συστάσεις και παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης.

Έλεγχοι δειγματοληπτικοί με βάση εκτίμηση ρίσκου οικον. δραστηριότητας.

Επικάλυψη Αρμοδιοτήτων

 

§  Συχνή αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ Αρχών

 

§  Εξάλειψη αλληλοεπικαλύψεων αρμοδιοτήτων και διπλών ελέγχων
Ειδικότερες Αλλαγές §  Υπερβολικές αδειοδοτικές διατυπώσεις

§  Κατάθεση δικαιολογητικών στην Υπηρεσία εξ αρχής

§  Ασαφείς και δαιδαλώδεις διαδικασίες αδειοδότησης

§  Επαναλαμβανόμενη καταβολή παραβόλων (σε ετήσια βάση, χωρίς διαβάθμιση)

§  Απουσία διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων

§  Κατάργηση περιττών αδειοδοτικών προϋποθέσεων

§  Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

§  Σύνδεση οικον. δραστηριότητας (επί τη βάσει εκτίμησης κινδύνου) με αδειοδοτικά σχήματα:

o   Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

o   Γνωστοποίηση

o   Έγκριση

§  Άπαξ καταβολή παραβόλου και εξαίρεση αυτού για εκείνες που ασκούνται ελεύθερα.

§  Διαλειτουργικότητα ΟΠΣ με ΓΕΜΗ και taxisnet

Τρόφιμα και Ποτά §  Ανάγκη βεβαίωσης καταλληλότητας

§  Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας

§  Υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων[1]

§  –    Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

§  –    Κατάργηση βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης

§  –    Κατάργηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την Κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάσταση από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης

§  –    Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής – εμφιάλωσης νερού

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) §  Καθεστώς «εκ των προτέρων» έγκρισης

§  Υποχρέωση εκ των προτέρων άδειας χρήσης μουσικής και χρήσης μουσικών οργάνων από τον οικείο Δήμο

§  –    Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης με Βεβαίωση από αρμόδια δημοτική Υπηρεσία

§  –    Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης

§  – Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάσταση από γνωστοποίηση

§  –    Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης

 

Τουριστικά Καταλύματα §  Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας από Υπηρεσία Τουρισμού εντός 50 ημερών.

§  Υποχρέωση άδειας λειτουργίας για τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών.

§  Πολυάριθμα δικαιολογητικά για έναρξη λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων.

§  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 20 κλινών.

§  Τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα κατατάσσονται υποχρεωτικά σε κατηγορίες κλειδιών (ν.4276/2014).

§  Μέχρι 30/09/2017 χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς «γνωστοποίησης».

§  Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).

§  Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται:

o   υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων

o   υποχρέωση υποβολής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

o   υποχρέωση υποβολής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.)

o   η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο – αντικατάσταση με αποδεικτικό

§  Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.

·      Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

 

 

[1] Η κατάργηση των ανωτέρω βεβαιώσεων δεν απαλλάσσει τους φορείς δραστηριοτήτων μεταποίησης τροφίμων και ποτών από την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.

με τις τελικές αλλαγές που έγιναν, προβλέπονται:

α) η αύξηση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της απόδοσης του 50% των επιβαλλόμενων προστίμων και του 80% των εισπραττόμενων παραβόλων στους ίδιους τους ΟΤΑ

β)  η μεγαλύτερη διασφάλιση του σεβασμού της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενίσχυση της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Για τα λοιπά θέματα δόθηκαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αλέξη Χαρίτση  οι σχετικές διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, έγινε σαφές ότι καμία αρμοδιότητα δεν αφαιρείται από τους Δήμους, οι οποίοι είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας τόσο για την έκδοση της βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία όσο και για τη διαχείριση της γνωστοποίησης και τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here