Στη Βουλή οδεύει το νομοσχέδιο για την εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100.000

To σχέδιο νόμου για την προστασία καταθέσεων σε περίπτωση  που κάποια τράπεζα προχωρήσει σε εκκαθάριση, βάζει σε διαβούλευση εως την 1η  Φεβρουαρίου το Υπουργείο Οικονομικών .

Όπως αναφέρει το υπουργείο το νομοσχέδιο » Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» στοχεύει πρωταρχικώς «στην καλλιέργεια εμπιστοσύνης των καταθετών σχετικά με την ασφάλεια των καταθέσεών τους στα πιστωτικά ιδρύματα. Συνεισφέρει έτσι σημαντικά στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μετάδοσης του κινδύνου μαζικών αναλήψεων από τα πιστωτικά ιδρύματα».

Το νομοσχέδιο εισάγει νέες ρυθμίσεις ως προς το επίπεδο, τους όρους και τις προϋποθέσεις κάλυψης των καταθέσεων (100.000 ευρώ), ενώ μειώνει στις 7 ημέρες την προθεσμία καταβολής της αποζημίωσης. Επίσης διευκρινίζει ποιες καταθέσεις εξαιρούνται της προστασίας, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις το όριο προστασίας αυξάνεται έως και τις 300.000 ευρώ.

Ειδικότερα, «το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ».

Η αποζημίωση θα δίνεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εντός επτά ημερών από την εκκαθάριση της τράπεζας.

Πότε το όριο προστασίας ανεβαίνει στις 300.000 ευρώ

Όπως ορίζεται «κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη,

β)από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με την διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται

Αντίθετα, της προστασίας εξαιρούνται:

– Οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό

– τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος

– οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

– οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

– οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό

– οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί

– οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

– οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

– οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

– οι καταθέσεις δημόσιων αρχών

– οι πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων

– οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here