Σπουδαίο έργο τέχνης η μαρμάρινη κεφαλή του Ερμή

Μια αριστουργηματική αρχαιότητα, που την τελευταία στιγμή διεσώθη και δεν βγήκε σε δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Λονδίνο, αφού επί μήνες έμεινε προστατευμένη στην Πρεσβεία μας στη Βρετανία, επέστρεψε προ ημερών και στην Ελλάδα.

Σήμερα το πρωί έγινε η παρουσίαση της κεφαλής στους δημοσιογράφους, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από την περιφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου και τον αναπληρωτή υπουργό Πολιτισμού Νίκου Ξυδάκη.

Η αρχαία γλυπτή μαρμάρινη κεφαλή του Ερμή, ένα μοναδικό έργο τέχνης. Εργο ρωμαϊκής εποχής, αποτελεί αντίγραφο ενός σπουδαίου έργου της κλασικής περιόδου, του Ερμή Προπυλαίου του Αλκαμένη, το οποίο ήταν στημένο στη νότια πτέρυγα των Προπυλαίων στην Ακρόπολη των Αθηνών.  Ο Ερμής Προπύλαιος ακολουθούσε έναν αρχαϊκό τύπο μνημείου που τοποθετούνταν σε δρόμους ή σε περάσματα.  Εικόνιζε την κεφαλή του θεού που έφερε γένια. Η παράδοση απαιτούσε το κεφάλι να είναι αρχαιοπρεπές και για τον λόγο αυτόν είχε αρχαϊκά τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά.

Ðáñïõóßáóç ôçò åðáíáðáôñéóèåßóáò áñ÷áßáò êåöáëÞò ôïõ ÅñìÞ ôç ÄåõôÝñá 8 Éïõíßïõ 2015, óôï Åèíéêü Áñ÷áéïëïãéêü Ìïõóåßï, ðáñïõóßá ôïõ áí. õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý, Íßêïõ ÎõäÜêç êáé ôçò ÐåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ÑÝíáò Äïýñïõ. Ç áñ÷áßá ãëõðôÞ ìáñìÜñéíç êåöáëÞ ôïõ ÅñìÞ, Ýíá ìïíáäéêü Ýñãï ôÝ÷íçò, ðïõ êéíäýíåõóå íá äçìïðñáôçèåß ðñéí ìåñéêïýò ìÞíåò áðü ôïí ïßêï Bonhmas, åðáíáðáôñßóôçêå óôç ÷þñá ìáò áðü ôï Ëïíäßíï üðïõ öõëáóóüôáí. Ç êåöáëÞ, Ýñãï ñùìáúêÞò åðï÷Þò, áðïôåëåß áíôßãñáöï åíüò óðïõäáßïõ Ýñãïõ ôçò êëáóéêÞò ðåñéüäïõ, ôïõ ÅñìÞ Ðñïðõëáßïõ ôïõ ÁëêáìÝíç, ôï ïðïßï Þôáí óôçìÝíï óôç íüôéá ðôÝñõãá ôùí Ðñïðõëáßùí óôçí Áêñüðïëç ôùí Áèçíþí. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Τον Οκτώβριο του 2014 εντοπίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών) ως ένα από τα προς δημοπράτηση έργα από τον οίκο Bonhmas στο Λονδίνο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις ελληνικές υπηρεσίες, οι οποίες διαπίστωσαν πως επρόκειτο για το αντίγραφο έργου του Αλκαμένη.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here