Πανευρωπαϊκή αντιρατσιστική κινητοποίηση στις 18-21 Μάρτη

Tου Θανάση Κούρκουλα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ – ΦΡΟΥΡΙΟ της φτώχειας, των πολέμων, του κράτους έκτακτης ανάγκης.

afisa 2

Με την εί­σο­δο του ΝΑΤΟ στα σχέ­δια απο­τρο­πής των προ­σφυ­γι­κών ροών στο Αι­γαίο εγκαι­νιά­ζε­ται η πιο βάρ­βα­ρη φάση από κα­τα­βο­λής της Ευ­ρώ­πης-Φρού­ριο απέ­να­ντι στα θύ­μα­τα του πο­λέ­μου και της φτώ­χειας. «Θα ανα­γκα­στού­με να κά­νου­με την Ευ­ρώ­πη λι­γό­τε­ρο ελ­κυ­στι­κή» για τους πρό­σφυ­γες, δή­λω­σε ο πρό­ε­δρος του Ευ­ρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Ντό­ναλντ Τουσκ. Πρό­κει­ται για μια πιο κομψή δια­τύ­πω­ση της ρα­τσι­στι­κής χυ­δαιό­τη­τας «να τους κά­νου­με το βίο αβί­ω­το» που ξε­στο­μί­στη­κε από αξιω­μα­τού­χο της ΕΛ.ΑΣ. επί των ημε­ρών της κυ­βέρ­νη­σης Σα­μα­ρά. Και ο πρώ­τος σταθ­μός αυτής της μη ελ­κυ­στι­κής Ευ­ρώ­πης είναι να γί­νουν ακόμα πιο αφι­λό­ξε­να τα νερά του Αι­γαί­ου, με βί­αιες απω­θή­σεις (push-back) στα τουρ­κι­κά πα­ρά­λια από ΝΑ­ΤΟ-FRONTEX-τουρ­κι­κό λι­με­νι­κό, όσο τα φου­σκω­τά των προ­σφύ­γων θα βρί­σκο­νται ακόμα στα τουρ­κι­κά χω­ρι­κά ύδατα.

Η επι­χεί­ρη­ση βα­φτί­ζε­ται από κυ­βερ­νη­τι­κούς πα­ρά­γο­ντες της Ελ­λά­δας «διά­σω­ση», μόνο που ξεχνά μια απλή πα­ρά­με­τρο. Για να σωθεί κά­ποιος δεν αρκεί να το θέλει ο «δια­σώ­στης», αλλά να το ζη­τή­σουν εκεί­νοι που θα «σώ­ζο­νται». Ο κα­θέ­νας μπο­ρεί να φα­ντα­στεί τις σκη­νές οι­κο­γε­νειών προ­σφύ­γων που θα εμπο­δί­ζο­νται με­σο­πέ­λα­γα να πλεύ­σουν προς τα ελ­λη­νι­κά νησιά και θα επι­χει­ρούν να τους επι­βι­βά­ζουν με το ζόρι σε σκάφη που θα τους γυρ­νούν πίσω στην Τουρ­κία, με όλες τις τρα­γι­κές συ­νέ­πειες.

Όσοι δεν θα «δια­σώ­ζο­νται» με το ζόρι και δεν θα πνί­γο­νται στο Αι­γαίο, θα μα­ντρώ­νο­νται στα hot-spot και θα «ταυ­το­ποιού­νται» με προ­ο­ρι­σμό είτε το Σχι­στό και τα Δια­βα­τά (αν θε­ω­ρού­νται πρό­σφυ­γες), είτε τις φυ­λα­κές της Κο­ρίν­θου, της Αμυ­γδα­λέ­ζας και της Πέ­τρου Ράλλη, αν θε­ω­ρού­νται «πα­ρά­νο­μοι με­τα­νά­στες». Η Ελ­λά­δα ετοι­μά­ζε­ται για τέ­τοιου εί­δους «φι­λο­ξε­νία» 50-70.000 αν­θρώ­πων, που θα εγκλω­βι­στούν εδώ με το κλεί­σι­μο των βό­ρειων συ­νό­ρων, σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις του πραγ­μα­τι­στή υπουρ­γού Με­τα­νά­στευ­σης Γιάν­νη Μου­ζά­λα. Πρό­κει­ται για τη δεύ­τε­ρη ζώνη «ανά­σχε­σης» για όσους η Τουρ­κία μαζί με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ δεν θα έχουν κα­τα­φέ­ρει να μα­ντρώ­σουν στα άθλια στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων, μαζί με τα 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια πρό­σφυ­γες που ήδη λι­μο­κτο­νούν εκεί εξαι­τί­ας των μειω­μέ­νων κον­δυ­λί­ων επι­σι­τι­σμού του ΟΗΕ.

Στη συ­νέ­χεια ακο­λου­θούν φρά­χτες στην Ει­δο­μέ­νη και τη Σλο­βα­κία, ενώ οι τυ­χε­ροί που θα κα­τα­φέρ­νουν να φτά­σουν στη Γερ­μα­νία, την Αυ­στρία και τις Σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, θα αντι­με­τω­πί­ζουν το στοί­βαγ­μα σε κέ­ντρα «φι­λο­ξε­νί­ας», χωρίς τα προ­σφυ­γι­κά επι­δό­μα­τα που κά­πο­τε δί­νο­νταν σε αυτές τις χώρες και με πε­τσο­κομ­μέ­να με­ρο­κά­μα­τα για να ανορ­θώ­σουν την κερ­δο­φο­ρία της γερ­μα­νι­κής αυ­το­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ας και άλλων συ­μπα­θών ευ­ρω­παϊ­κών κλά­δων της οι­κο­νο­μί­ας, που δυ­σκο­λεύ­ο­νται στην κρίση. Αλλού, όπως π.χ. στη Δανία, θα τους κλέ­βουν ακόμα και τα τι­μαλ­φή, για να πλη­ρώ­σουν από την τσέπη τους το κό­στος της «φι­λο­ξε­νί­ας».

Διε­θνής Αλ­λη­λεγ­γύη και Αντί­στα­ση

Απέ­να­ντι στις απάν­θρω­πες πο­λι­τι­κές της ΕΕ και την πλήρη ευ­θυ­γράμ­μι­ση της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης απα­ντά­με σε Πα­νευ­ρω­παϊ­κή και Πα­νελ­λα­δι­κή κλί­μα­κα με τις αντι­ρα­τσι­στι­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις στις 18-21 Μάρτη. Από την Κά­λυ­μνο μέχρι το Καλαί και το Λον­δί­νο, εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες άν­θρω­ποι κι­νη­το­ποιού­μα­στε για να ορ­θώ­σου­με φραγ­μό στο ρα­τσι­σμό, δη­λώ­νο­ντας πως το κί­νη­μα της συ­γκλο­νι­στι­κής  διε­θνούς αλ­λη­λεγ­γύ­ης είναι εδώ, απέ­να­ντι σε ευ­ρω­παϊ­κά επι­τε­λεία και κυ­βερ­νή­σεις, καθώς και απέ­να­ντι στην ευ­ρω­παϊ­κή ακρο­δε­ξιά που επι­χει­ρεί και πάλι να κε­φα­λαιο­ποι­ή­σει πο­λι­τι­κά την προ­σφυ­γι­κή κρίση, χύ­νο­ντας το δη­λη­τή­ριο της ισλα­μο­φο­βί­ας.

Στην Ελ­λά­δα οι κι­νη­το­ποι­ή­σεις έχουν σύν­θη­μα: «Αλ­λη­λεγ­γύη σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, αντί­στα­ση στην Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο». Σε πό­λεις όπως η Αθήνα, η Θεσ­σα­λο­νί­κη, η Κρήτη και η Πάτρα ορ­γα­νώ­νο­νται αντι­ρα­τσι­στι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις. Στην Αθήνα, δε­κά­δες με­τα­να­στευ­τι­κές-προ­σφυ­γι­κές, αντι­ρα­τσι­στι­κές και αντι­φα­σι­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις, μαζί με LGBTQ ομά­δες, συν­δι­κά­τα και το­πι­κούς φο­ρείς, κα­λούν στο τε­τρα­ή­με­ρο αντι­ρα­τσι­στι­κής δρά­σης που πε­ρι­λαμ­βά­νει:

Την Πα­ρα­σκευή 18 Μάρτη, στην Ανώ­τα­τη Σχολή Καλών Τε­χνών, κε­ντρι­κή εκ­δή­λω­ση, ερ­γα­στή­ρια, εκ­θέ­σεις φω­το­γρα­φί­ας από την ΕΦΕ και συ­ναυ­λία αλ­λη­λεγ­γύ­ης, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν με συμ­με­το­χή από διε­θνείς ακτι­βι­στές, ομά­δες αλ­λη­λεγ­γύ­ης από νησιά του Αι­γαί­ου, έλ­λη­νες φω­το­ρε­πόρ­τερ, ντό­πιους και με­τα­νά­στες καλ­λι­τέ­χνες.

Το Σάβ­βα­το 19 Μάρτη, θα γίνει με­γά­λο Αντι­ρα­τσι­στι­κό-Αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο πλαι­σιω­μέ­νο από χά­πε­νινγκ στην πλα­τεία Βι­κτω­ρί­ας στις 2 μ.μ. και θα ακο­λου­θή­σει πο­ρεία προς τη Βουλή και τα γρα­φεία της ΕΕ.

Τη Δευ­τέ­ρα 21 Μάρτη, ορ­γα­νώ­νο­νται εκ­δη­λώ­σεις και δρά­σεις σε σχο­λεία, στα πλαί­σια της Πα­γκό­σμιας Ημέ­ρας κατά του Ρα­τσι­σμού σε συ­νερ­γα­σία με εκ­παι­δευ­τι­κούς και μα­θη­τές.

Επί­σης οι διορ­γα­νω­τές του τε­τραη­μέ­ρου κα­λούν στις εκ­δη­λώ­σεις που ορ­γα­νώ­νουν η Αφ­γα­νι­κή και η Κουρ­δι­κή Κοι­νό­τη­τα, για το Newroz, την πρω­το­χρο­νιά τους, που συ­μπί­πτει ημε­ρο­λο­για­κά με την πα­γκό­σμια ημέρα κατά του ρα­τσι­σμού.

Η Κα­μπά­νια

Με πρω­το­βου­λία της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» και του Κυ­ρια­κά­τι­κου Σχο­λεί­ου Με­τα­να­στών, αλλά και πολ­λών ακόμα το­πι­κών φο­ρέ­ων, αντι­ρα­τσι­στι­κών κι­νή­σε­ων και ομά­δων αλ­λη­λεγ­γύ­ης σε μια σειρά από πε­ριο­χές και πό­λεις της χώρας, διορ­γα­νώ­νο­νται εξορ­μή­σεις και δρά­σεις στα πλαί­σια της κα­μπά­νιας για το αντι­ρα­τσι­στι­κό τε­τρα­ή­με­ρο.

Στα νησιά, στις 5 Μάρτη ετοι­μά­ζο­νται κι­νη­το­ποι­ή­σεις έξω από τα hot-spot, ενώ συ­γκε­ντρώ­σεις, εκ­δη­λώ­σεις και μι­κρο­φω­νι­κές σε πλα­τεί­ες θα στη­θούν στις 18-21 Μάρτη.

Σε γει­το­νιές όπως η Και­σα­ρια­νή, η Νί­καια και το Κε­ρα­τσί­νι, στη Φι­λο­σο­φι­κή Σχολή της Αθή­νας και σε σχο­λές της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην Πάτρα, την Κρήτη και το Βόλο, ορ­γα­νώ­νο­νται αντι­ρα­τσι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις. Ο Δήμος Νέας Φι­λα­δέλ­φειας ορ­γα­νώ­νει αντι­ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­στι­κή εκ­δή­λω­ση σε συ­νερ­γα­σία με μα­θη­τές και εκ­παι­δευ­τι­κούς. Στο Χα­λάν­δρι και την Αγία Πα­ρα­σκευή έχει ήδη ξε­κι­νή­σει ένας μήνας αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες, με εκ­δη­λώ­σεις στα σχο­λεία και στις γει­το­νιές.

Η πρώτη αφίσα και η προ­κή­ρυ­ξη της κα­μπά­νιας είναι ήδη δια­θέ­σι­μα. Κα­λού­με κα­θέ­ναν και κα­θε­μιά, που δεν αντι­με­τω­πί­ζει τα θύ­μα­τα του πο­λέ­μου και της φτώ­χειας ως εχθρούς που πρέ­πει να ανα­χαι­τι­στούν, αλλά ως συμ­μά­χους στον κοινό αγώνα ενά­ντια στην Ευ­ρώ­πη-Φρού­ριο των πο­λέ­μων, της φτώ­χειας και του ρα­τσι­σμού, να δώσει το παρόν, ορ­γα­νώ­νο­ντας την αντι­ρα­τσι­στι­κή κα­μπά­νια με τον πιο ευρύ τρόπο.

Ακο­λου­θεί η κοινή ανα­κοί­νω­ση, το εως τώρα πρό­γραμ­μα, καθώς και οι μέχρι στιγ­μής συλ­λο­γι­κό­τη­τες, φο­ρείς και σω­μα­τεία που κα­λούν και στη­ρί­ζουν το 4μερο: 

ΔΙΕ­ΘΝΗΣ ΚΙ­ΝΗ­ΤΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΕΝΑ­ΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑ­ΤΣΙ­ΣΜΟ, 18 – 21 ΜΑΡΤΗ 2016

ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΣΕ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΕΣ

ΑΝΤΙ­ΣΤΑ­ΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥ­ΡΩ­ΠΗ – ΦΡΟΥ­ΡΙΟ

της φτώ­χειας, των πο­λέ­μων, του κρά­τους έκτα­κτης ανά­γκης

Πα­ρα­σκευή 18 Μάρτη, Ανώ­τα­τη Σχολή Καλών Τε­χνών (Πει­ραιώς 256):

5 – 7 μ.μ. Ερ­γα­στή­ρια

7 μ.μ. – 10 μ.μ. Κε­ντρι­κή εκ­δή­λω­ση με θέμα: «Αλ­λη­λεγ­γύη σε πρό­σφυ­γες – με­τα­νά­στες, Αντί­στα­ση στην Ευ­ρώ­πη – Φρού­ριο» (Συμ­με­τέ­χουν διε­θνείς ακτι­βι­στές, πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες – τριες, αλ­λη­λέγ­γυοι από νησιά, συν­δι­κα­λι­στές, στρα­τευ­μέ­νοι, εκ­πρό­σω­ποι LGBT κι­νη­μά­των και το­πι­κών φο­ρέ­ων)

10 μ.μ. Συ­ναυ­λία ενί­σχυ­σης των ομά­δων αλ­λη­λεγ­γύ­ης στους πρό­σφυ­γες στα νησιά (μέχρι στιγ­μής συμ­με­τέ­χουν: ο Φοί­βος Δε­λη­βο­ριάς, η Μάνια Πα­πα­δη­μη­τρί­ου, ο Δ. Ζερ­βου­δά­κης, οι Pink Tak, oι Encardia, o Mr Ηighway Band, o Πα­ντε­λης ΜΚ, οι Τζι­ρι­μπαντ και με­τα­να­στευ­τι­κά συ­γκρο­τή­μα­τα)

Σάβ­βα­το 19 Μάρτη, Αντι­ρα­τσι­στι­κό – Αντι­φα­σι­στι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην πλα­τεία Βι­κτω­ρί­ας στις 2 μ.μ. (με χαι­ρε­τι­σμούς, χά­πε­νινγκ και δρώ­με­να) και την πο­ρεία που θα ακο­λου­θή­σει προς τη Βουλή και στα γρα­φεία της ΕΕ.

Τη Δευ­τέ­ρα 21 Μάρτη, εκ­δη­λώ­σεις και δρά­σεις σε σχο­λεία, στα πλαί­σια της Πα­γκό­σμιας Ημέ­ρας κατά του Ρα­τσι­σμού σε συ­νερ­γα­σία με εκ­παι­δευ­τι­κούς και μα­θη­τές.

Τέλος σας κα­λού­με να συμ­με­τέ­χε­τε στις εκ­δη­λώ­σεις που ορ­γα­νώ­νουν η Αφ­γα­νι­κή και η Κουρ­δι­κή Κοι­νό­τη­τα, για τo NEWROZ.

Eν όψει της 21ης Μάρτη, Πα­γκό­σμιας ημέ­ρας κατά του Ρα­τσι­σμού, κα­λού­με όλους και όλες, να αντι­στα­θού­με στις πο­λι­τι­κές της Ευ­ρώ­πης – Φρού­ριο που κλεί­νει ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ρο τα σύ­νο­ρά της στα θύ­μα­τα των πο­λέ­μων και της φτώ­χειας, κι­νη­το­ποιεί ενα­ντί­ον τους μέχρι και την πο­λε­μι­κή μη­χα­νή του ΝΑΤΟ και  συ­κο­φα­ντεί συλ­λή­βδην τους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες ως  «τρο­μο­κρά­τες» για να συ­γκά­λυ­ψει το πραγ­μα­τι­κό προ­βλή­μα:  την πο­λι­τι­κή «απο­τρο­πής των ροών» με τους εκα­το­ντά­δες πνιγ­μέ­νους στο Αι­γαίο και τη στρα­τιω­τι­κή εμπλο­κή της ΕΕ στη Συρία και τη Μέση Ανα­το­λή. Η έκ­φρα­ση της θλί­ψης κυ­βερ­νη­τι­κών πα­ρα­γό­ντων στην Ελ­λά­δα όταν ανα­σύ­ρο­νται πτώ­μα­τα μι­κρών παι­διών στο Φαρ­μα­κο­νή­σι, ή όταν ανα­κα­λύ­πτο­νται σωροί αν­θρώ­πων σε προ­χω­ρη­μέ­νη σήψη στα βρά­χια της Λέ­σβου δεν μπο­ρεί να κρύ­ψει την ευ­θύ­νη της κυ­βέρ­νη­σης. Όποιες και αν ήταν ή υπο­τί­θε­ται πως είναι οι προ­θέ­σεις, το απο­τέ­λε­σμα με­τρά­ει.

Οι χώρες της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης, παρά τις αρ­χι­κές δη­λώ­σεις για υπο­δο­χή και εγκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων με δια­νο­μή τους στις χώρες της Ε.Ε., εφαρ­μό­ζουν απα­γό­ρευ­ση ασφα­λούς και απρό­σκο­πτης ει­σό­δου των προ­σφύ­γων. Η «φύ­λα­ξη» από τους πρό­σφυ­γες των συ­νό­ρων της Ελ­λά­δας, που χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται εξω­τε­ρι­κά σύ­νο­ρα της Ε.Ε., ασκεί­ται με κοι­νές πε­ρι­πο­λί­ες από δυ­νά­μεις της Frontex και των δυ­νά­με­ων τα­χεί­ας επέμ­βα­σης της Ε.Ε., ενώ το ΝΑΤΟ συμ­με­τέ­χει στη φύ­λα­ξη με την απο­στο­λή πλοί­ων στο Αι­γαίο ύστε­ρα από συμ­φω­νία EE-Τουρ­κί­ας-Ελ­λά­δας και ανα­μέ­νε­ται, επί­σης, να υπάρ­ξει από­φα­ση της Ε.Ε. για δη­μιουρ­γία ευ­ρω­παϊ­κής συ­νο­ρια­κής-ακτο­φυ­λα­κής. Την επι­χεί­ρη­ση συ­γκρά­τη­σης των ροών εκτός των χωρών της κε­ντρι­κής Ευ­ρώ­πης συ­μπλη­ρώ­νουν οι ολο­έ­να και πε­ρισ­σό­τε­ροι φρά­κτες που υψώ­νο­νται ανά­με­σα στις χώρες της Ευ­ρώ­πης, η από­φα­ση της Αυ­στρί­ας για να στεί­λει στρα­τό και αστυ­νο­μία για τον έλεγ­χο των εξερ­χό­με­νων από τα σύ­νο­ρα Ελ­λά­δας προς την ΠΓΔΜ, όπως και η απει­λή εξό­δου της Ελ­λά­δας από τη Σέ­γκεν. Πα­ράλ­λη­λα, η αντι­με­τώ­πι­ση των προ­σφύ­γων που έχουν φτά­σει στις χώρες της Ευ­ρώ­πης κα­θο­ρί­ζε­ται όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο με κρι­τή­ρια εκ­με­τάλ­λευ­σης και ξε­νο­φο­βί­ας. Οι  απο­φά­σεις της Δα­νί­ας και Ελ­βε­τί­ας για κα­τα­σχέ­σεις χρη­μά­των και προ­σω­πι­κών ειδών των προ­σφύ­γων, του μαρ­κα­ρί­σμα­τος των πορ­τών των προ­σφύ­γων στη Βρε­τα­νία, οι απο­φά­σεις για μα­ζι­κές απε­λά­σεις από Σου­η­δία, Νορ­βη­γία συ­νι­στούν μια νέα ποιό­τη­τα συ­νο­λι­κής αντι­δη­μο­κρα­τι­κής στρο­φής στο όνομα της ασφά­λειας από τους «ξέ­νους» που πα­ρα­πέ­μπει σε πο­γκρόμ και άλλες επο­χές. Οι ξε­νο­φο­βι­κές, ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές των κυ­βερ­νή­σε­ων χωρών, όπως Τσε­χί­ας, Ουγ­γα­ρί­ας, Πο­λω­νί­ας, Σλο­βα­κί­ας συ­μπλη­ρώ­νο­νται και από τις επι­θέ­σεις νε­ο­να­ζι­στι­κών ομά­δων στους πρό­σφυ­γες σε μια σειρά χώρες.

Η κυ­βέρ­νη­ση της Ελ­λά­δας είναι συ­νυ­πεύ­θυ­νη με τις κυ­βερ­νή­σεις των χωρών της την ΕΕ για τις εκα­τόμ­βες των πνιγ­μέ­νων προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στο Αι­γαίο με τη δια­τή­ρη­ση του δο­λο­φο­νι­κού φρά­χτη στον Έβρο και τη μη δια­σφά­λι­ση ασφα­λών πε­ρα­σμά­των. Τον σχε­δια­σμό της προη­γού­με­νης κυ­βέρ­νη­σης με πα­ρα­χώ­ρη­ση πλοί­ων του πο­λε­μι­κού Ναυ­τι­κού στη δίωξη με­τα­να­στών από τον πρώην ΥΕΘΑ Δ. Αβρα­μό­που­λο, επι­και­ρο­ποιεί ο νυν ΥΕΘΑ Π.Καμ­μέ­νος στο πρό­σφα­το Συμ­βού­λιο των υπουρ­γών Άμυ­νας των κρα­τών – μελών της ΕΕ προ­τεί­νο­ντας «η Ελ­λά­δα να πα­ρέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες από θερ­μι­κές κά­με­ρες και ρα­ντάρ των πλοί­ων του Πο­λε­μι­κού Ναυ­τι­κού για το πότε ξε­κι­νούν βάρ­κες με πρό­σφυ­γες από τα τουρ­κι­κά πα­ρά­λια». Το ΥΠΕΘΑ έχει διε­ξά­γει την Πα­νελ­λα­δι­κή Άσκη­ση «Παρ­με­νί­ω­νας 2015»με βα­σι­κό σε­νά­ριο τον πό­λε­μο κατά της Τρο­μο­κρα­τί­ας, ενώ είχε δια­τά­ξει την 16η Με­ραρ­χία σε επι­φυ­λα­κή για να στα­μα­τή­σει τους πρό­σφυ­γες που έρ­χο­νταν από Αδρια­νού­πο­λη πριν λί­γους μήνες. Σή­με­ρα οι πο­λι­τι­κές της «απο­τρο­πής» συ­μπλη­ρώ­νο­νται με την επα­να­λει­τουρ­γία στρα­το­πέ­δων συ­γκέ­ντρω­σης όπως της Κο­ρίν­θου, τη δη­μιουρ­γία των hot spot ως κέ­ντρων κρά­τη­σης στα νησιά και των νέων στρα­το­πέ­δων στη Σίνδο και στο Σχι­στό, την κα­τη­γο­ριο­ποί­η­ση προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών σε «κα­λούς» και «κα­κούς» (που απε­λαύ­νο­νται) και με την επι­χεί­ρη­ση ποι­νι­κο­ποί­η­σης του κι­νή­μα­τος με συλ­λή­ψεις μελών ομά­δων αλ­λη­λεγ­γύ­ης που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στα νησιά από τη FRONTEX και την ΕΛ.ΑΣ.

Όμως παρ’ όλα αυτά, οι εκ­βια­σμοί της ΕΕ κλι­μα­κώ­νο­νται: Μετά το γνω­στό «ή εφαρ­μό­ζε­τε μνη­μό­νιο ή σας πε­τά­με έξω από το ευρώ» το νέο ΤΙΝΑ είναι: «Στα­μα­τή­στε τους πρό­σφυ­γες στο Αι­γαίο και αν πε­ρά­σουν κρα­τεί­στε τους σε στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης αλ­λιώς θα σας βγά­λου­με από την συν­θή­κη Σέν­γκεν και δεν θα σας διευ­κο­λύ­νου­με στο χρέος». Η κοι­νω­νία της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της αντί­στα­σης απα­ντά: Οι ζωές των αν­θρώ­πων είναι πάνω από τη Σέ­γκεν και τις αντι­δρα­στι­κές συμ­φω­νί­ες της Ευ­ρώ­πης – Φρού­ριο. Η απο­δο­χή αυτού του εκ­βια­σμού από την Ελ­λά­δα, ση­μαί­νει από επι­δεί­νω­ση των υπαρ­χό­ντων τρα­γι­κών κα­τα­στά­σε­ων: πολ­λα­πλά­σιοι θά­να­τοι στο Αι­γαίο και με­τα­τρο­πή της Ελ­λά­δας σε «απο­θή­κη αν­θρώ­πι­νων ψυχών». Επί­σης διευ­κο­λύ­νε­ται η νε­κρα­νά­στα­ση των βρυ­κο­λά­κων του να­ζι­σμού – της Χρυ­σής Αυγής – που τε­λευ­ταία επι­χει­ρούν να ξε­φύ­γουν από το πε­ρι­θώ­ριο του εδω­λί­ου της εγκλη­μα­τι­κής συμ­μο­ρί­ας στή­νο­ντας φιέ­στες μί­σους όπως στις 30 Γε­νά­ρη και ενερ­γο­ποιώ­ντας δήθεν «επι­τρο­πές αγα­να­κτι­σμέ­νων κα­τοί­κων» όπως στον Πει­ραιά. Εντεί­νο­νται η στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των συ­νό­ρων και τα «μέτρα ασφά­λειας» με ό,τι αυτό συ­νε­πά­γε­ται όχι μόνο για τους πρό­σφυ­γες, αλλά και για την αυ­ταρ­χο­ποί­η­ση ενός κα­θε­στώ­τος «έκτα­κτης ανά­γκης» που τεί­νει να επι­βλη­θεί στην Ελ­λά­δα με την κρίση και τα μνη­μό­νια.

Το πραγ­μα­τι­κό δί­λημ­μα είναι εάν θέ­λου­με να έχου­με χι­λιά­δες ακόμη νε­κρούς αν­θρώ­πους που το μόνο «έγκλη­μά τους» ήταν η επι­θυ­μία να επι­βιώ­σουν ή θα απο­δε­χτού­με τις μα­ζι­κές δο­λο­φο­νί­ες στο Αι­γαίο πε­ρί­που ως ανα­πό­φευ­κτο κακό.

Το πραγ­μα­τι­κό δί­λημ­μα είναι εάν θα εμπο­δί­σου­με ή θα ενι­σχύ­σου­με την κα­τα­στο­λή της ΕΕ, το κρά­τος έκτα­κτης ανά­γκης που χτί­ζε­ται αρχής γε­νο­μέ­νης από τη Γαλ­λία, την «Ευ­ρώ­πη-φρού­ριο».

Το πραγ­μα­τι­κό δί­λημ­μα είναι εάν στη μάχη ενά­ντια στην κα­τε­δά­φι­ση της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης που δί­νου­με, θα αγω­νι­στού­με ενά­ντια στην αδή­λω­τη ερ­γα­σία που παίρ­νει τρο­μα­κτι­κές δια­στά­σεις, χέρι – χέρι με δε­κά­δες χι­λιά­δες με­τα­νά­στες ερ­γα­ζό­με­νους που πα­ρα­μέ­νουν ανα­σφά­λι­στοι,  συλ­λαμ­βά­νο­νται και φυ­λα­κί­ζο­νται εξ’ αι­τί­ας της άρ­νη­σης του κρά­τους να νο­μι­μο­ποι­ή­σει την πα­ρα­μο­νή και την ερ­γα­σία τους.

Για όλους αυ­τούς τους λό­γους η μόνη διέ­ξο­δος είναι η χωρίς όρους αλ­λη­λεγ­γύη μας στους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες. Η αντί­στα­ση στις πο­λι­τι­κές της Ευ­ρώ­πης-φρού­ριο, του πο­λέ­μου, της φτώ­χειας, του κρά­τους έκτα­κτης ανά­γκης.

Αγω­νι­ζό­μα­στε για την δη­μιουρ­γία ασφα­λών δρό­μων διέ­λευ­σης, άμε­σης χο­ρή­γη­σης ασύ­λου και νο­μι­μο­ποι­η­τι­κών εγ­γρά­φων σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες σε όποια χώρα της ΕΕ το επι­θυ­μούν.

Για ανοι­χτά σύ­νο­ρα στους πρό­σφυ­γες με κα­τάρ­γη­ση των δο­λο­φο­νι­κών φρα­χτών όπως του Έβρου.

Για νο­μι­μο­ποί­η­ση και κοι­νω­νι­κή εξί­σω­ση των με­τα­να­στών που ζουν στην Ελ­λά­δα.

Για την δη­μιουρ­γία  αν­θρώ­πι­νων δομών φι­λο­ξε­νί­ας με την αξιο­ποί­η­ση δη­μό­σιων κτι­ρί­ων και την πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες για ντό­πιους και με­τα­νά­στες.

Για την παύση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και την απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από αυτές. Για να φύγει ο στό­λος του ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο.

Για την ανα­τρο­πή του  μνη­μο­νια­κού αδιέ­ξο­δου της φτώ­χειας, της ανερ­γί­ας και της έντα­σης της κα­τα­στο­λής, που πλήτ­τει όλους μας.

Χαι­ρε­τί­ζου­με τον αγώνα των ερ­γα­ζό­με­νων, των φτω­χών αγρο­τών, των «αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων» και των ερ­γα­ζό­με­νων επι­στη­μό­νων με «μπλο­κά­κι», όλων όσων αυτές της μέρες πα­λεύ­ουν για να μην κα­τε­δα­φι­στεί η κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση.

ΑΝΤΙ­ΡΑ­ΤΣΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ-ΑΝΤΙ­ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ, ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΙ­ΚΕΣ-ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΕΥ­ΤΙ­ΚΕΣ, LGBTQ OΡ­ΓΑ­ΝΩ­ΣΕΙΣ, ΣΥΝ­ΔΙ­ΚΑ­ΤΑ ΚΑΙ ΜΑ­ΖΙ­ΚΟΙ ΦΟ­ΡΕΙΣ

Μέχρι στιγ­μής στο τε­τρα­ή­με­ρο διε­θνούς αντι­ρα­τσι­στι­κής κι­νη­το­ποί­η­σης 18-21 Μάρτη, κα­λούν:

Ένωση Αφρι­κα­νών Γυ­ναι­κών

Νι­γη­ρια­νές γυ­ναί­κες

Πο­λι­τι­στι­κό Κέ­ντρο Κουρ­δι­στάν

Eλ­λη­νο­κουρ­δι­κός Σύν­δε­σμος Φι­λί­ας και Συ­νερ­γα­σί­ας

Αφ­γα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα

Μα­ρο­κι­νή Κοι­νό­τη­τα

Κέ­ντρο Αγω­νι­στι­κής και Πο­λι­τι­στι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης των λαών της Ελ­λά­δος και της Τουρ­κί­ας

Συλ­λο­γος Mama Na Mwana

Oμο­σπον­δία Αλ­βα­νι­κών Συλ­λό­γων στην Ελ­λά­δα

Κοι­νό­τη­τα Ζι­μπά­μπουε

ΚΑ­ΣΑ­ΠΙ ΕΛΛΑΣ (ΕΝΩΣΗ ΦΙ­ΛΙΠ­ΠΙ­ΝΕ­ΖΩΝ ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ)

Αλ­λη­λεγ­γύη Κως – Kos Solidarity

Ο άλλος άν­θρω­πος Σα­λα­μί­να (Κοι­νω­νι­κή Κου­ζί­να)

Τα μπα­λό­νια της αγά­πης

Unima Hellas: Ελ­λη­νι­κό Κέ­ντρο Διε­θνούς Ένω­σης Κου­κλο­θε­ά­τρου

Αντι­φα­σι­στι­κός Συ­ντο­νι­σμός Αθήνα – Πει­ραιά

Antinazi zone – YRE

Ανοι­χτό Σχο­λείο Με­τα­να­στών Πει­ραιά

Κυ­ρια­κά­τι­κο Σχο­λείο Με­τα­να­στών

Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό»

Δί­κτυο Κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Προ­σφύ­γων και Με­τα­να­στών

Δί­κτυο για τα Πο­λι­τι­κά και Κοι­νω­νι­κά Δι­καιώ­μα­τα

Αντι­πο­λε­μι­κή Διε­θνι­στι­κή Κί­νη­ση

Δί­κτυο Ελευ­θέ­ρων Φα­ντά­ρων Σπάρ­τα­κος

Οι­κο­γέ­νειες «Ου­ρά­νιο Τόξο»

Ομάδα κατά της Ομο­φο­βί­ας και Τραν­σφο­βί­ας στην Εκ­παί­δευ­ση

ΑΔΕΔΥ

ΠΟΕ ΟΤΑ

Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Ερ­γα­ζο­μέ­νων Ερευ­νη­τι­κών Κέ­ντρων – Ιδρυ­μά­των

ΟΛΜΕ (Με από­φα­ση Γε­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης Προ­έ­δρων ΕΛΜΕ 30/1)

Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Προ­σω­πι­κού Ορ­γα­νι­σμών Κοι­νω­νι­κής Πο­λι­τι­κής (ΠΟ­ΠΟΚΠ)

ΠΕΝΕΝ

Ένωση Φω­το­ρε­πόρ­τερ Ελ­λά­δος

Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων στο ξε­νο­δο­χείο «Stanley»

Σω­μα­τείο Ερ­γα­ζο­μέ­νων Δήμου Ζω­γρά­φου

META

Κί­νη­ση Πο­λι­τών Νί­καιας – Ρέντη «Κό­ντρα στο Ρεύμα»

Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Σε­πο­λί­ων – Κο­λω­νού – Ακα­δη­μί­ας Πλά­τω­νος

Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Ν.Σμύρ­νης

Αρι­στε­ρή Ενό­τη­τα – ΑΡΕΝ

School Resist

Αναδημοσίευση από rproject

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here