Μια συμβολική πράξη αντίστασης σε αμερικανικό γήπεδο

Πριν την έναρξη του αγώνα φούτμπολ ανάμεσα στους San Francisco 49ers και τους Green Bay Packers, ο κούορτερμπακ των 49ers, o Colin Kaepernick αρνήθηκε να σηκωθεί όρθιος κατά την ανάκρουση του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

«Δεν πρό­κει­ται να σταθώ όρ­θιος και να δείξω πε­ρη­φά­νια για τη ση­μαία μιας χώρας που κα­τα­πιέ­ζει τους μαύ­ρους αν­θρώ­πους και όλους τους έγ­χρω­μους», δή­λω­σε αρ­γό­τε­ρα.

Η ενέρ­γειά του, έχει ήδη προ­κα­λέ­σει σο­βα­ρή αντι­πα­ρά­θε­ση στις ΗΠΑ. Ο τε­λευ­ταί­ος διά­ση­μος αθλη­τής που έκανε κάτι αντί­στοι­χο, ο μπα­σκε­τμπο­λί­στας Mahmoud Abdul-Rauf των Ντέν­βερ Νά­γκετς, είχε απο­βλη­θεί προ­σω­ρι­νά από το NBA και αντι­με­τώ­πι­σε προ­βλή­μα­τα στη συ­νέ­χεια της κα­ριέ­ρας του.

Ο Kaepernick δη­λώ­νει έτοι­μος να υπο­στεί τις όποιες συ­νέ­πειες, γνω­ρί­ζο­ντας ότι «έπρα­ξε το σωστό». «Για μένα, αυτό είναι πολύ σπου­δαιό­τε­ρο από το φου­τμπολ και θα ήταν εγω­ι­στι­κό εκ μέ­ρους μου να γυ­ρί­σω το βλέμ­μα μου αλλού. Υπάρ­χουν πτώ­μα­τα στους δρό­μους και άν­θρω­ποι που παίρ­νουν πλη­ρω­μέ­νες άδειες και τη γλι­τώ­νουν ενώ έχουν δο­λο­φο­νή­σει»…

Πηγή:rproject.gr

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here