Κάθειρξη μέχρι 10 ετών για χειραγώγηση της χρηματαγοράς προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI

Ποινικές κυρώσεις για κατάχρηση της αγοράς που επισύρουν κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Με στόχο την προστασία της χρηματαγοράς, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από παράνομα «παιχνίδια» και συναλλαγές, το νομοθέτημα ενσωματώνει  στην ελληνική έννομη τάξη σχετική οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του, κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια επιβάλλεται στις περιπτώσεις όπου:

 α) η συνολική αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ,

 β) η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει τις  250.000  ευρώ και

γ) το περιουσιακό όφελος που πράγματι επήλθε ή η ζημία που πράγματι αποφεύχθηκε υπερβαίνει το ποσό των  400.000 ευρώ.

Με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, τιμωρείται όποιος, κατέχοντας προνομιακές πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί, με πρόθεση, αποκτώντας ή διαθέτοντας, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι εν λόγω πληροφορίες και εφόσον:
(α) η μέση ημερήσια αξία των παρανόμων συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των    100.000 ευρώ,

(β) η ημερήσια αξία των παράνομων συναλλαγών υπερβαίνει για συγκεκριμένη ημέρα το ποσό των 150.000 ευρώ.

Παράλληλα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους όποιος, στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών  με πρόθεση: α) πραγματοποιεί συναλλαγή ή αποστέλλει εντολή για διενέργεια συναλλαγής, β) παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την τιμή ενός χρηματοπιστωτικού μέσου ή ενός συναφούς με αυτό συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων, γ) διαμορφώνει σε μη κανονικό ή σε τεχνητό επίπεδο την τιμή ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων ή ενός συναφούς με αυτά συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων.

Το πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου αφορά σε χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σε συναλλαγές και προσφορές σχετικές με πλειστηριασμούς σε πλατφόρμα πλειστηριασμών, αδειοδοτημένη, κ.λπ, ενώ δεν εφαρμόζεται:

α) στις πράξεις επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς και  

β) στις πράξεις επί κινητών αξιών ή συνδεόμενων μέσων για τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών.

 Στην  έννοια της   κινητής αξίας   περιλαμβάνουν μετοχές και άλλοι τίτλοι που ισοδυναμούν με μετοχές, ομολογίες και άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους ή τιτλοποιημένο χρέος μετατρέψιμο ή ανταλλάξιμο σε μετοχές ή σε άλλους τίτλους που ισοδυναμούν με μετοχές.

Παράλληλα, στην έννοια των «χρηματοπιστωτικών μέσων», μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνονται κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here