Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στην Ε.Σ.Π.Η.Τ

Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ θα πραγματοποιηθούν στις 12 & 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση : Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ και με την από 28/4/2015 από­φασή του, καλεί τα τακτικά μέλη της Ένω­σης σε Έκτα­κτη Γενική Συνέλευση (Αρχαι­ρε­σιακή) στις 12 & 13 Ιου­νίου 2015, ημέ­ρες Παρασκευή και Σάββατο και από ώρες 09.00 έως 20.30 στα γρα­φεία της Ένω­σης που βρί­σκο­νται στην Αθήνα και επί της οδού Βαλα­ω­ρί­του 9 (6ος όρο­φος) με θέμα ημε­ρή­σιας διά­τα­ξης την διε­ξα­γωγή αρχαι­ρε­σιών για την εκλογή:
1. Επτα­με­λούς Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου κατό­πιν σχε­τι­κών απο­φά­σεων του Διοι­κη­τι­κού Συμβουλίου της Ένω­σης στις από 28/4/2015 και 5/5/2015 συνε­δριά­σεις του και λόγω της δια­πί­στω­σης της συν­δρο­μής της προ­ϋ­πό­θε­σης του άρθρου 13 παρ. 1 του Κατα­στα­τι­κού της Ένω­σης (αριθ­μός των τακτι­κών μελών της Ένω­σης δεν υπερ­βαί­νει τα 1.200 μέλη )
2. Τριμελούς Εξε­λεγ­κτι­κής Επι­τρο­πής με ισά­ριθμα ανα­πλη­ρω­μα­τικά μέλη.
3. Εκπρο­σώ­πων αντι­προ­σώ­πων σε ασφα­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και άλλες Ενώ­σεις Οργα­νώ­σεις
4. Τριών (3) τακτι­κών μελών και ισά­ριθ­μων ανα­πλη­ρω­μα­τι­κών για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
5. Πέντε (5) τακτι­κών μελών και ισά­ριθ­μων ανα­πλη­ρω­μα­τι­κών για το Δευ­τε­ρο­βάθ­μιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
6. Τριών (3) τακτι­κών μελών για την Επι­τροπή του Ταμείου Αλλη­λο­βο­ή­θειας.
7. Εκλογή Τριμελούς Εφο­ρευ­τι­κής Επι­τρο­πής (με ισά­ριθμα ανα­πλη­ρω­μα­τικά
μέλη) για τη διε­νέρ­γεια των αρχαι­ρε­σιών για ανά­δειξη μελών νέου ΔΣ και
λοι­πών οργά­νων της Ένω­σης καθώς και για εκπρο­σώ­πους αντι­προ­σώ­πους σε
ασφα­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς και άλλες Ενώ­σεις Οργανώσεις.

Η παρα­πάνω Γενική Συνέλευση είναι η πρώτη και για την απαρ­τία της πρέ­πει να είναι παρών το ½ των τακτι­κών μελών της ΕΣΠΗΤ που είναι ταμεια­κώς εντά­ξει.
Έναρξη ψηφο­φο­ρίας: 09.00 π.μ.
Λήξη ψηφο­φο­ρίας: 20.30 μ.μ.

 

.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here