Βαρθολομαίος: Εμπρακτη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες

ΦΩΤΟ: ΙΝ ΤΙΜΕ(Κ. ΜΠΑΛΤΑΣ)

Στο προσφυγικό ζήτημα εστιάζει στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ζητώντας από όλους τους χριστιανούς να μην μένουν απαθείς στο δράμα των προσφύγων αλλά να προσφέρουν εμπράκτως τη βοήθεια και την αλληλεγγύη τους.

Όπως επισημαίνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, «εις την εποχήν μας, θεωρουμένην ως εποχὴν προόδου, πολλὰ παιδία αναγκάζονται να καταστούν πρόσφυγες ακολουθούντα τους γονείς των δια να σώσουν την ζωήν των, την οποίαν υποβλέπουν ποικιλώνυμοι εχθροί των. Το γεγονός τούτο, αποτελεί όνειδος διά το ανθρώπινον γένος».

«Είναι αληθὲς ότι εις την μακράν ανθρωπίνην ιστορίαν οι λαοὶ επραγματοποίησαν πολλάς μετακινήσεις και εποικισμούς. Ηλπίζομεν όμως ότι, μετὰ τοὺς δύο παγκοσμίους πολέμους και τας περὶ της ειρήνης διακηρύξεις εκκλησιαστικών και πολιτικών ἡγετών και οργανισμών αι σύγχρονοι κοινωνίαι θα ηδύναντο να εξασφαλίσουν την ειρηνικὴν διαβίωσιν των ανθρώπων εις τας χώρας των. Ατυχώς, τα γεγονότα  διαψεύδουν την ελπίδα, διότι μεγάλαι μάζαι ανθρώπων την προ της απειλής της εξολοθρεύσεώς των αναγκάζονται να λάβουν την πικρὰν οδὸν της προσφυγιάς», σημειώνει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και προσθέτει:

«Η διαμορφουμένη αυτή κατάστασις, με το διαρκώς ογκούμενον κύμα των προσφύγων, αυξάνει τας ευθύνας ημών, όσων έχομεν εισέτι την εὐλογίαν να ζώμεν ειρηνικώς και με κάποιαν άνεσιν, να μη μένωμεν αναίσθητοι ενώπιον του καθημερινού δράματος χιλιάδων  συνανθρώπων μας, αλλά να εκφράσωμεν εις αυτοὺς την έμπρακτον αλληλεγγύην και αγάπην μας».

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here