Αντιφασιστική πορεία στην Αθήνα κατά της επίθεσης στη στέγη προσφύγων Νοταρά 26

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI(ΣΤ. ΜΙΣΙΝΑΣ)

Αντιφασιστική, αντιρατσιστική πορεία διαμαρτυρίας για την εμπρηστική επίθεση με στόχο την κατάληψη στέγης προσφύγων και μεταναστών στην οδό Νοταρά στα Εξάρχεια και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες –μετανάστες έγινε στο κέντρο της Αθήνας.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Αλληλεγγύη μας δεν τρομοκρατείται» το συλλαλητήριο που διοργάνωσαν ομάδες αλληλέγγυων, αντιεξουσιαστών και άλλων οργανώσεων ξεκίνησαν στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας στα Προπύλαια.

Οι διαδηλωτές στην συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς την πλατεία Κοτζιά και κάποιοι από τους διαδηλωτές πέταξαν κόκκινες μπογιές στο κτίριο του Δημαρχείου.

αντιφασιστικη πορεια, νοταρα 26 ευρωκινηση μισινας στ

Για το περιστατικό της ρατσιστικής επίθεσης στο Κέντρο προσφύγων στη Νοτρά 26, η Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό, αναφέρει:

Πολύ κοντά από το ση­μείο στο οποίο έγινε ο εμπρη­σμός κοι­μό­ντου­σαν 2 οι­κο­γέ­νειες με παι­διά. Εκτός από τις ζη­μιές, η φωτιά απεί­λη­σε τις ζωές των, πάνω από 100 προ­σφύ­γων που βρί­σκο­νταν στο κα­τει­λημ­μέ­νο κτί­ριο.

Είναι προ­φα­νής ο στό­χος τους να τρο­μο­κρα­τή­σουν τόσο τους πρό­σφυ­γες όσο και τους αλ­λη­λέγ­γυους. Xάρη στα άμεσα αντα­να­κλα­στι­κά με­τα­να­στών, προ­σφύ­γων και αλ­λη­λέγ­γυων ευ­τυ­χώς δεν υπήρ­χαν θύ­μα­τα, μόνο υλι­κές ζη­μιές.

Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές δεν έχει ανα­λά­βει την ευ­θύ­νη κά­ποια -έστω υπο­τι­θέ­με­νη- ορ­γά­νω­ση αλλά δεν ανα­μέ­νου­με να το κά­νουν κιό­λας. Έδρα­σαν και δρουν στο μαύρο σκο­τά­δι όσο σκο­τει­νά είναι τα να­ζι­στι­κά και ρα­τσι­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τά τους. Σε αντί­θε­ση με το μα­ζι­κό, αγω­νι­στι­κό και τα­ξι­κό κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης που δρα πάντα και όπου χρεια­στεί στο φως της ημέ­ρας, ανοί­γο­ντας σύ­νο­ρα, έσωσε αν­θρώ­πι­νες ζωές από τα τείχη της Ευ­ρώ­πης-φρού­ριο κι από την αδια­φο­ρία των κρα­τι­κών μη­χα­νι­σμών και θε­σμών.

Οι φα­σι­στι­κές και ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις ξε­δι­πλώ­νο­νται μέσα στο νο­ση­ρό κλίμα που έχουν δη­μιουρ­γή­σει, από τη μια η εκ­κε­νώ­σεις των κα­τα­λή­ψε­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κι απ’την άλλη η κρα­τι­κή αδια­φο­ρία και οι αυ­ξα­νό­με­νες κά­κι­στες συν­θή­κες στα κέ­ντρα «φι­λο­ξε­νί­ας». Κι όλα αυτά, πα­τώ­ντας στη ρα­τσι­στι­κή δο­λο­φο­νι­κή πο­λι­τι­κή της ΕΕ που υλο­ποιεί η Ελ­λά­δα απο το Αι­γαίο και τον Έβρο, ως τα κέ­ντρα κρά­τη­σης και τα άθλια προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα στη μέση του που­θε­νά.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με άλλες ρα­τσι­στι­κά εγκλή­μα­τα. Το μα­ζι­κό αντι­φα­σι­στι­κό, αντι­ρα­τσι­στι­κό, ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα, μαζί με τους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες, θα τσα­κί­σου­με για πάντα το φα­σι­σμό και τις ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές που τους απο­θρα­σύ­νουν.

Η ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΘΑ ΝΙ­ΚΗ­ΣΕΙ ΣΩ­ΖΟ­ΝΤΑΣ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΙ­ΝΕΣ ΖΩΕΣ

Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό»

 

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here