Αντιφασιστική διαδήλωση-απάντηση στην επίθεση στη Νοταρά 26

 

 

Τα ξημερώματα της Τετάρτης 24 Αυγούστου 2016 πραγματοποιήθηκε εγκληματική εμπρηστική επίθεση, φασιστικής έμπνευσης, στο κτίριο της Κατάληψης Στέγης Προσφύγων/ Μεταναστών Νοταρά 26. Tη Δευτέρα 29 Αυγύστου στις 6 το απόγευμα στο Προπύλαια, πραγμτοποιείται αντιφασιστική διαδήλωση-απάντηση στην βάρβαρη αυτή επίθεση.

Να πως περιγράφει το περιστατικό της επίθεσης, η Κίνηση Απελάστε τον Ρατσισμό:

Πολύ κοντά από το ση­μείο στο οποίο έγινε ο εμπρη­σμός κοι­μό­ντου­σαν 2 οι­κο­γέ­νειες με παι­διά. Εκτός από τις ζη­μιές, η φωτιά απεί­λη­σε τις ζωές των, πάνω από 100 προ­σφύ­γων που βρί­σκο­νταν στο κα­τει­λημ­μέ­νο κτί­ριο.

Είναι προ­φα­νής ο στό­χος τους να τρο­μο­κρα­τή­σουν τόσο τους πρό­σφυ­γες όσο και τους αλ­λη­λέγ­γυους. Xάρη στα άμεσα αντα­να­κλα­στι­κά με­τα­να­στών, προ­σφύ­γων και αλ­λη­λέγ­γυων ευ­τυ­χώς δεν υπήρ­χαν θύ­μα­τα, μόνο υλι­κές ζη­μιές.

Την ώρα που γρά­φο­νται αυτές οι γραμ­μές δεν έχει ανα­λά­βει την ευ­θύ­νη κά­ποια -έστω υπο­τι­θέ­με­νη- ορ­γά­νω­ση αλλά δεν ανα­μέ­νου­με να το κά­νουν κιό­λας. Έδρα­σαν και δρουν στο μαύρο σκο­τά­δι όσο σκο­τει­νά είναι τα να­ζι­στι­κά και ρα­τσι­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τά τους. Σε αντί­θε­ση με το μα­ζι­κό, αγω­νι­στι­κό και τα­ξι­κό κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης που δρα πάντα και όπου χρεια­στεί στο φως της ημέ­ρας, ανοί­γο­ντας σύ­νο­ρα, έσωσε αν­θρώ­πι­νες ζωές από τα τείχη της Ευ­ρώ­πης-φρού­ριο κι από την αδια­φο­ρία των κρα­τι­κών μη­χα­νι­σμών και θε­σμών.

Οι φα­σι­στι­κές και ρα­τσι­στι­κές επι­θέ­σεις ξε­δι­πλώ­νο­νται μέσα στο νο­ση­ρό κλίμα που έχουν δη­μιουρ­γή­σει, από τη μια η εκ­κε­νώ­σεις των κα­τα­λή­ψε­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη κι απ’την άλλη η κρα­τι­κή αδια­φο­ρία και οι αυ­ξα­νό­με­νες κά­κι­στες συν­θή­κες στα κέ­ντρα «φι­λο­ξε­νί­ας». Κι όλα αυτά, πα­τώ­ντας στη ρα­τσι­στι­κή δο­λο­φο­νι­κή πο­λι­τι­κή της ΕΕ που υλο­ποιεί η Ελ­λά­δα απο το Αι­γαίο και τον Έβρο, ως τα κέ­ντρα κρά­τη­σης και τα άθλια προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα στη μέση του που­θε­νά.

Δεν θα επι­τρέ­ψου­με άλλες ρα­τσι­στι­κά εγκλή­μα­τα. Το μα­ζι­κό αντι­φα­σι­στι­κό, αντι­ρα­τσι­στι­κό, ερ­γα­τι­κό και λαϊκό κί­νη­μα, μαζί με τους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες, θα τσα­κί­σου­με για πάντα το φα­σι­σμό και τις ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές που τους απο­θρα­σύ­νουν.

Η ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΘΑ ΝΙ­ΚΗ­ΣΕΙ ΣΩ­ΖΟ­ΝΤΑΣ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΙ­ΝΕΣ ΖΩΕΣ

Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό»

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here