Πρώτη φορά στην Ελλάδα: Υποτροφίες 900 ευρώ το μήνα σε 256 υποψήφιους διδάκτορες από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Ευκαιρία σε 256 νέους επιστήμονες να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), που ιδρύεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με νομοσχέδιο που ψηφίζεται στη Βουλή, δίνει η προδημοσίευση της πρώτης προκήρυξης υποτροφιών που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το πρόγραμμα, που αποτελεί την πρώτη δράση του ΕΛΙΔΕΚ και το συνολικό κόστος του που ανέρχεται σε 8,5 εκατομμύρια ευρώ, αφορά υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, οι υποψήφιοι που έχουν τα απαραίτητα προσόντα και πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η διαχείριση της οποίας θα γίνει από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα επιλεγούν συνολικά 256 υποψήφιοι διδάκτορες, στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 900 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 3 ετών, όση θα είναι και η διάρκεια της υποτροφίας.

Στην προδημοσίευση της προκήρυξης, επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της υποτροφίας, οι συνολικές αμοιβές του υποψήφιου διδάκτορα από κάθε είδους απασχόληση (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα) συμπεριλαμβανομένου του ποσού της υποτροφίας, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 15.000 ευρώ ανά έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr).

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

• Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως υποψηφίων διδακτόρων από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος

• Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 24 μήνες από τον ορισμό της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προτάσεων.

• Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 7 έτη από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

• Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

• Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

• Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από θεματικές επιτροπές (ΘΕ) αποτελούμενες από 3 έως 5 μέλη, οι οποίες θα ορισθούν για κάθε μία από τις επιστημονικές περιοχές της προκήρυξης. Τα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών της ΓΓΕΤ. Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία, είναι οι 60 μονάδες (60% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας).

Ο σκοπός του νέου Ιδρύματος

Σκοπός του Ιδρύματος είναι κατά κύριο λόγο η χρηματοδότηση του ερευνητικών προγραμμάτων και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων θα είναι ΑΕΙ και δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας. Σε πρώτη φάση, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας θα διαχειριστεί κονδύλια ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί ένα μόνο βήμα του πλέγματος των παρεμβάσεων που «τρέχουν» τα συναρμόδια υπουργεία, με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων κονδυλίων για την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

 

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here