Πρόταση της Παρέμβασης 2016, για την προστασία της α΄ κατοικίας

Την αναλυτική νομοθετική πρότασή της προς την κυβέρνηση,για την προστασία της πρώτης κατοικίας από αναγκαστικούς πλειστηριασμούς, κατέθεσε ο όμιλος πολιτικής σκέψης και προβληματισμού Παρέμβαση 2016.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2016» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται η προστασία της κύριας και μοναδικής κατοικίας. Η προστασία της κύριας – μοναδικής κατοικίας δεν συνιστά απλώς ένα νομικό θέμα, αλλά ένα κοινωνικό ζήτημα που επιβεβλημένα χρήζει πολιτειακής προστασίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται η παρούσα διάταξη αφενός για να προστατευθεί η οικογενειακή στέγη, σύμφωνα με τις οριζόμενες συνταγματικές διατάξεις, αλλά και αφετέρου για να προστατευθεί η κοινωνική ευνομία, που σφόδρα πιθανά θα διαταραχθεί από κύμα πλειστηριασμών, λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Με την παρούσα ρύθμιση η προστασία της κύριας και μοναδικής κατοικίας έχει καθολική ισχύ. Η μοναδική στέγη προστατεύεται έναντι όλων. Η εν λόγω διάταξη εναρμονίζεται πλήρως: Α) με τη συνταγματική επιταγή που επιτάσσει το σεβασμό της αξίας του ανθρώπου στο άρθρο 2 παρ. 1 του συντάγματος και καθιστά υποχρεωτική την εν λόγω προστασία από οποιονδήποτε έρχεται να την θέσει σε διακινδύνευση. Το δικαίωμα της στέγης αποτελεί θεμέλιο λίθο της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. (Άρθρo 2 παρ. 1 του Συντάγματος: O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας).

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση ουδείς δικαιούται να εκτελέσει πράξεις που οδηγούν σε στέρηση της πρώτης κατοικίας, ανεξέλεγκτα και αβίαστα, δεδομένων των οικονομικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια, καθώς η στέρηση του δικαιώματος της στέγης οδηγεί σε ευθεία προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας την οποία η πολιτεία με βάση το σύνταγμα δεν αρκεί μόνο να την προστατεύει, αλλά και οφείλει να τη σέβεται. 2 από 3 Β) Η απώλεια της πρώτης κατοικίας σε κάθε περίπτωση δεν συνιστά μια απλή περιουσιακή απώλεια που μπορεί να αιτιολογηθεί με το απλό επιχείρημα ότι πρέπει να ικανοποιηθεί και ο δανειστής (πχ. Τράπεζα, Εφορία, Ασφαλιστικό Ταμείο, Δήμος, κλπ), αλλά μια ιδιαιτέρως επαχθή πράξη που παραβιάζει εκτός του δικαιώματος της αξιοπρέπειας και θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές, όπως: 1) το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας – Άρθρo 5 παρ. 1 του Συντάγματος, 2) το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του ατόμου – Άρθρo 9 παρ. 1 του Συντάγματος, 3) την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας, της νεότητας, του γήρατος και της αναπηρίας – Άρθρo 21 παρ. 1 και 3 του Συντάγματος, 4) την ευνομία στην άσκηση των δικαιωμάτων, καθώς καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται – Άρθρo 26 παρ. 3 του Συντάγματος.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η προστασία της κύριας κατοικίας δεν παραβιάζει κανένα κανόνα αναλογικότητας, καθώς δεν μπορεί να αγνοηθεί η απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που επέφερε την αδυναμία εξόφλησης της οποιασδήποτε οφειλής λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα (αρθ. 388 ΑΚ).

ΑΡΘΡΟ:…..

Α) Απαγορεύεται η διενέργεια οποιουδήποτε πλειστηριασμού μέχρι και 31.12.2019, από οποιονδήποτε επισπεύδοντα, που αφορά την κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτή συνιστά το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιεί ο οφειλέτης για τη στέγαση του ιδίου ή της οικογενείας του και εφόσον η αντικειμενική αξία αυτής δεν ξεπερνά τα 200.000 ευρώ. Η εν λόγω απόδειξη συντελείται με προσκόμιση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς τον υπάλληλο του πλειστηριασμού ή τον οικονομικό Έφορο, ότι το περιγραφέν ακίνητο επί του προγράμματος πλειστηριασμού, αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του, και δύναται να συντελεσθεί μέχρι και την ορισθείσα ημέρα διενέργειας του πλειστηριασμού, σύμφωνα με την οποία ο οφειλέτης δηλώνει ότι το εν λόγω ακίνητο συνιστά το χώρο στέγασης του ιδίου ή της οικογενείας του ή και των δύο. Σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως του οφειλέτη, ο τελευταίος υπέχει ποινικής και αστικής ευθύνης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο. 3 από 3

Β) Ανεξαρτήτως της δημοσίευσης της παρούσης διάταξης, αυτή έχει ισχύ από 12/10/2016. Σε περίπτωση που μετά την ως άνω ημερομηνία διενεργήθηκε πλειστηριασμός, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του παρόντος, αυτός κηρύσσεται άκυρος μόνο σε περίπτωση που ο οφειλέτης εντός ενός έτους από το χρόνο κατακύρωσης του ακινήτου στον υπερθεματιστή, καταθέσει αίτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον της Ειρηνοδικείου που βρίσκεται η κύρια και μοναδική κατοικία του, και αιτηθεί στην έκδοση απόφασης που καθιστά άκυρη την κατακύρωση και διατάσσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση.

Γ) Δεν ασκείται και παύει οποιαδήποτε ποινική δίωξη σε περίπτωση που έχει ασκηθεί, σε βάρος οποιουδήποτε αιρετού ή δημόσιου λειτουργού, για τυχόν παράλειψη ενεργειών που αφορούν την μη διενέργεια πλειστηριασμού πρώτης και μοναδικής κατοικίας, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος.

Print Friendly, PDF & Email

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here